Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/266/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 6 ust. 1 pkt 2 i art 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr.31, poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 941, poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 979, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7 i poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642 ) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Turośń Kościelna zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1, określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 3. 1. Poza czasem wymienionym w § 2 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, o której mowa w ust. 1, w wysokości:

1) 1,00 zł za pierwsze dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Turośń Kościelna,

2) 0,50 zł za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Turośń Kościelna,

3) za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Turośń Kościelna nie pobiera się opłat.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, określonej w ust. 2, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu i wyrażona jest z góry, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Rozliczenie miesięcznej wysokości opłaty za czas faktycznej realizacji odpłatnych świadczeń nastąpi po zakończeniu miesiąca, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola. Opłata ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 3 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe