Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/561/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 452.009 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.079.012 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 838.386 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.465.389 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 317.253.777 zł, w tym:

a) bieżących 281.631.049 zł,

b) majątkowych 35.622.728 zł;

2) plan po stronie wydatków 326.865.780 zł, w tym:

a) bieżących 267.329.346 zł,

b) majątkowych 59.536.434 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 16.482.080 zł i koszty 16.482.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1 D zl do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1%20D%20zl.pdf


Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1D%20og.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W zl do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2W%20zl.pdf


Załącznik Nr 2R do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2R.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4 spoza do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik4%20spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 100 - Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy należnej opłaty eksploatacyjnej;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem odsetek za zwłokę oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych;

4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w szkołach podstawowych i przedszkolach;

6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w związku z realizacją programu "Suwalska Rodzina Plus";

7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - realizacja własnych zadań bieżących Żłobka Miejskiego w Suwałkach na 2014 r. oraz przekazaniem środków niewykorzystanych w 2013 r. w związku z realizacją projektu pn. "PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny";

9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy oczyszczania miasta.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na realizację zadania pn."Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego";

2) działu 630 - Turystyka - związane z przesunięciem środków na realizację projektu pn."Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim";

3) działu 720 Informatyka - związane z przesunięciem środków na realizację usług internetowych;

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie usług internetowych (zakup platformy MY Suwałki) oraz promocji miasta;

5) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie niepublicznych gimnazjów i niepublicznych przedszkoli, zakup nagród rzeczowych uczestnikom konkursu V Edycji Dziecięcych Prezentacji Tanecznych, organizację przez SODN w Suwałkach szkoleń dyrektorów szkół i placówek oświatowych na temat: "Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro", realizację programu- "Uczenie się przez całe życie -COMENIUS" oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych;

7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dofinansowaniem przewozu osób niepełnosprawnych na pielgrzymkę do Studzienicznej;

8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym otrzymaniem dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Suwałkach, w tym dofinansowaniem zadań własnych w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" oraz realizacją projektu pn. "PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny";

10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadań pn. "II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym" oraz "Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych";

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym realizację koncertu De Mono, edycję Suwala 2014, serwisowaniem dużej sceny Suwalskiego Ośrodka Kultury, zakupem sprzętu do Pracowni Komputerowej oraz dofinansowaniem imprez: Parada Województwa Podlaskiego i Blues Festival, zwiększeniem dotacji dla Muzeum Okręgowego na potrzeby dokończenia rzeźby w ramach pleneru "Teatr 2" oraz realizacją zadania pn. "Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego";

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań pn."Modernizacja stadionu lekkoatletycznego", "Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze" oraz przesunięciem środków na dofinansowanie zadań związanych z uzyskaniem awansów sportowych przez zawodników suwalskich klubów sportowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe