Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/238/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212,216, 217, 235, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 324 444,67 zł ;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 324 444,67 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17 119 139,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 15 691 968,89 zł;

2) dochody majątkowe - 1 427 170,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 16 882 773,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15 103 389,89 zł;

2) wydatki majątkowe - 1 779 383,53 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy pozostaje bez zmian. Nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie - 236 366,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/232/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/238/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/238/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/238/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego

Planowane wydatki na zadania


Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania


Wartość zadania ogółem


Wydatki poniesione
w 2013 r.

Środki wynikające z planów na 2014 rok

z tego: źródła finansowania

dochody własne jst

Środki z UE

Inne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01010

6050
6057
6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne879 787781 325


98 462


98 462

--

Urząd Miejski w Jedwabnem

2.

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza


1 185 320


-

1 185 320

617 162

-


568 158

Urząd Miejski w Jedwabnem

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry


100 000


-

100 000

100 000

-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

4.

900

90002

6050

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


20 000


-

20 000

20 000

-


-

Urząd Miejski w Jedwabnem

5.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa ''
179 864
-


179 864


26 979


152 885
-

Urząd Miejski w Jedwabnem

6.

801

80195

6057
6059

Innowacyjne przedszkola - organizacja placu zabaw


137 997,53


-

137 997,53

-

117 297,90


20 699,63

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:

2 502 968,53


781 325

1 721 643,53


862 603


270 182,90


588 857,63


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/238/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.L.p.Nazwa programuKlasyfikacja budżetowaNazwa zadania


Jednostka realizująca zadanie


Okres realizacji zadania


Wartość zadania


Dotychczas poniesione wydatki


Realizacja
wydatków
w 2014 r.

Finansowanie

w tym:

Środki z budżetu U E

Środki
z BP

Środki z budżetu gminy

1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Dział 010 Rozdział 01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne


Urząd Miejski w Jedwabnem


2013-2014


879 787


781 325


98 462


510 505 *


-


369 282

2.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Dział 720
Rozdział
72095

,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II , administracja samorządowa''


Urząd Miejski w Jedwabnem2014188 835-188 835160 510-28 325

3.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dział 801
Rozdział
80195

Innowacyjne przedszkola

Urząd Miejski w Jedwabnem


2014


324 444,67


-


324 444,67


275 777,96


48 666,71


-


Ogółem :


1 393 066,67


781 325


611 741,67


946 792,96


48 666,71


397 607

*zwrot środków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po zakończeniu inwestycji


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/238/14
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 27 czerwca 2014 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 r.

Zmiany w budżecie, przedstawione w niniejszej uchwale są wynikiem zawartej Umowy Nr: UDA - POKL.09.01.01-20-276/13-00 z dnia 28.03.2014 r. z Województwem Podlaskim w sprawie dofinansowania Projektu ,,Innowacyjne przedszkola'', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX ,, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach'' ,Działania 9.1 ,,Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty'', Poddziałanie 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej''. Na warunkach określonych w Umowie o dofinansowanie Projektu, Gminie Jedwabne przyznane zostało dofinansowanie w kwocie - 324 444,67 zł. Zgodnie ze szczegółowym budżetem Projektu będą zorganizowane 2 place zabaw dla dzieci.; w Szkole Podstawowej w Jedwabnem w kwocie - 89 980,00 zł i w Szkole Podstawowej w Nadborach w kwocie - 48 017,53 zł., co stanowi razem - 137 997,53 zł. Na wydatki bieżące tj. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup pomocy naukowych, zakup wyposażenia wydatkowane będą środki w kwocie - 186 447,14 zł.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały ,,Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 r.'' dodano nowe zadanie w poz. 6. pn. Innowacyjne przedszkola - organizacja placu zabaw. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu spójności dodano również nowe zadanie w poz. 3. pn. Innowacyjne przedszkola, które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Jedwabnem.

Wprowadzone powyższe zmiany posłużą prawidłowej realizacji budżetu Gminy w 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe