Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 503/14 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/321/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 21 811,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 91 659,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 69 848,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 70 469 377,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 857 466,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 611 911,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 77 629 197,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 867 203,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 761 994,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 503/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

15 811,00

15 811,00

80195

Pozostała działalność

0,00

15 811,00

15 811,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

15 811,00

15 811,00

Razem:

39 338,00

15 811,00

55 149,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

5 568,00

6 000,00

11 568,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 568,00

6 000,00

11 568,00

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

6 000,00

6 000,00

Razem:

63 518 956,00

6 000,00

63 524 956,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 503/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2014 rok - zmiany

Rodzaj: poroz. jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

15 811,00

15 811,00

80195

Pozostała działalność

0,00

15 811,00

15 811,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

15 811,00

15 811,00

Razem:

39 338,00

15 811,00

55 149,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

Działalność usługowa

208 000,00

0,00

208 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

128 000,00

10 500,00

138 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

119 000,00

13 000,00

132 000,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

- 2 500,00

500,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

19 000,00

- 10 500,00

8 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

- 8 500,00

8 500,00

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

- 2 000,00

0,00

750

Administracja publiczna

5 158 167,00

0,00

5 158 167,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 180 624,00

0,00

4 180 624,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

28 444,00

- 900,00

27 544,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

900,00

900,00

801

Oświata i wychowanie

26 092 632,00

0,00

26 092 632,00

80104

Przedszkola

5 667 030,00

0,00

5 667 030,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

107 592,00

35 000,00

142 592,00

4270

Zakup usług remontowych

55 000,00

- 35 000,00

20 000,00

80110

Gimnazja

7 153 617,00

0,00

7 153 617,00

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

530,00

1 530,00

4301

Zakup usług pozostałych

25 462,00

721,00

26 183,00

4411

Podróże służbowe krajowe

1 406,00

- 226,00

1 180,00

4421

Podróże służbowe zagraniczne

35 198,00

- 605,00

34 593,00

4431

Różne opłaty i składki

6 302,00

- 420,00

5 882,00

851

Ochrona zdrowia

498 690,00

6 000,00

504 690,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

485 190,00

6 000,00

491 190,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

213 092,00

1 835,00

214 927,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 184,00

- 1 835,00

12 349,00

4300

Zakup usług pozostałych

69 436,00

6 000,00

75 436,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

977 057,00

0,00

977 057,00

85395

Pozostała działalność

492 261,00

0,00

492 261,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 441,00

200,00

33 641,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

61 888,00

- 300,00

61 588,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

183 289,00

100,00

183 389,00

Razem:

70 678 776,00

6 000,00

70 684 776,00

Rodzaj: zadanie zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

45 470,00

0,00

45 470,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

41 667,00

0,00

41 667,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 422,00

- 62,00

11 360,00

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

62,00

662,00

852

Pomoc społeczna

6 574 395,00

0,00

6 574 395,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 867 176,00

0,00

5 867 176,00

3110

Świadczenia społeczne

5 536 290,00

- 17 500,00

5 518 790,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

17 500,00

17 500,00

Razem:

6 887 272,00

0,00

6 887 272,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 503/14
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2014 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę21 811,00 zł (zwiększenie)są następujące:

1) rozdział 80195 § 2310 - na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 811,00 zł,

2) rozdział 85154 § 2710 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł tytułem dotacji celowej (pomoc finansowa) udzielonej przez Powiat Grajewski.

§ 2. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 21 811,00zł są następujące:

1) rozdział 80195 § 4440 - na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 811,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,

2) rozdział 85154 § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca i Giżycka dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo, wielodzietnych, rozbitych i patologicznych i z problemami alkoholowymi.

§ 3. Przesunięciaw planie wydatków w kwocie69 848,00 złsą następujące:

1) dokonuje się przesunięcia kwoty 13 000,00 zł z rozdz. 71004 § 4430 - 2 500,00 zł, z rozdz. 71014 § 4300 - 8 500,00 zł, § 4430 - 2 000,00 zł do rozdz. 71004 § 4300 na pokrycie kosztów wykonania oceny aktualności Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Grajewa,

2) dokonuje się przesunięcia kwoty 900,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4520 na opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego (umieszczenie baneru reklamującego sprzedaż działek),

3) w rozdziale 75113 przesuwa się środki z § 4210 do § 4300 - 62,00 zł z przeznaczeniem na usługi korespondencji związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,

4) dokonuje się przesunięcia środków w planie w rozdz. 80104 następujących przedszkoli:

- PM Nr 1 z § 4270 do § 4210 - 25 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu oraz zakup wyposażenia do kuchni,

- PM Nr 4 z § 4270 do § 4210 - 5 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu,

- PM Nr 6 z § 4270 do § 4210 - 5 000,00 zł na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu,

5) dokonuje się przesunięcia kwoty 1 251,00 zł w rozdz. 80110 z § 4411 - 226,00 zł, § 4421 - 605,00 zł, § 4431 - 420,00 zł do § 4211 - 530,00 zł, § 4301 - 721,00 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu Comenius w ZSM Nr 1,

6) w rozdz. 85154 - AA dokonuje się przesunięcia kwoty 1 835,00 zł z § 4040 do § 4010 na brakujące wynagrodzenie osobowe pracowników,

7) dokonuje się przesunięcia kwoty 17 500,00 zł w rozdz. 85212 z § 3110 do § 4580 na wypłatę odsetek od zasiłków dla opiekunów, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. (MOPS - zadanie zlecone),

8) dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł w rozdz. 85395 z § 4177 do § 4017 - 200,00 zł, § 4217 - 100,00 zł na wynagrodzenie osoby biorącej udział w Projekcie oraz zakup materiałów biurowych w Projekcie "Dwójka - gimnazjum równych szans i możliwości" w ZSM Nr 2.

§ 4. Zmiana przeznaczeniaw planie wydatków jest następująca:

1) dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92604 w § 4300 z poz. zakup sztucznych ogni kwotę 1 750,00 zł planuje się porzeznaczyć na wypożyczenie symulatorów (dachowania, zderzenia oraz alkogogle), które zostaną zaprezentowane podczas Dni Grajewa .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe