Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 190/2014 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXI/222/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r poz.266), zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.075 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 7.000 zł

a) Dział 852, rozdział 85212 § 4580 7.000 zł

2) Zadania własne: 5.075 zł

a) Dział 921, rozdział 92109 § 4210 810 zł

b) Dział 921, rozdział 92195 § 4170 4.265 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.075 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 7.000 zł

a) Dział 852, rozdział 85212 § 3110 7.000 zł

2) Zadania własne: 5.075 zł

a) Dział 921, rozdział 92109 § 4300 810 zł

b) Dział 921, rozdział 92195 § 4210 1.515 zł

c) Dział 921, rozdział 92195 § 4300 2.750 zł

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach nie uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25.788.909 zł. w tym bieżące -15.536.299 zł majątkowe-10.252.610 zł.

2) Plan wydatków ogółem 28.638.589 zł w tym bieżące -14.185.324 zł majątkowe -14.453.265 zł.

§ 4. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.849.680 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.800.000zł oraz wolne środki w wysokości 49.680zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe