Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 254.2014 Wójta Gminy Czyże

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 334 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 915 317 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 245 002

b) dochody majątkowe - 1 670 315

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 192 923 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 6 010 408

b) wydatki majątkowe - 2 182 515 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 254.2014
Wójta Gminy Czyże
z dnia 27 czerwca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

573 420,00

334,00

573 754,00

85295

Pozostała działalność

14 420,00

334,00

14 754,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 420,00

334,00

14 754,00

Razem zlecone:

939 836,00

334,00

940 170,00

Razem w drodze porozumień:

610 676,00

0,00

610 676,00

Razem własne:

6 364 471,00

0,00

6 364 471,00

Plan dochodów ogółem:

7 914 983,00

334,00

7 915 317,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

74 584,00

0,00

74 584,00

63095

Pozostała działalność

74 584,00

0,00

74 584,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

44 675,00

- 1 990,00

42 685,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 909,00

1 990,00

31 899,00

852

Pomoc społeczna

281 812,00

0,00

281 812,00

85204

Rodziny zastępcze

1 800,00

- 250,00

1 550,00

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

- 250,00

1 550,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

156 012,00

250,00

156 262,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

250,00

250,00

Razem własne:

6 307 502,00

0,00

6 307 502,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

573 420,00

334,00

573 754,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

554 000,00

0,00

554 000,00

3110

Świadczenia społeczne

527 185,00

- 3 000,00

524 185,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

3 000,00

3 000,00

85295

Pozostała działalność

14 420,00

334,00

14 754,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

334,00

334,00

Razem zlecone :

939 836,00

334,00

940 170,00

Razem w drodze porozumień :

945 251,00

0,00

945 251,00

Plan wydatków ogółem:

8 192 589,00

334,00

8 192 923,00

Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.232.2014.MA z dnia 26 czerwca 2014 roku z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów i wydatków o 334 na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej, o której mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe