Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1981, 1982/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 6 maja 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwał: - nr XXVII/145/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; - nr XXVII/146/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwał:

- nr XXVII/145/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

- nr XXVII/146/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

postanawia:

- uznać, iż powyższe uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa:

a) uchwała nr XXVII/145/14:

- w zakresie zapisu § 5, który narusza dyspozycję art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

- i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości;

b) uchwała nr XXVII/146/14:

- w zakresie zapisu § 3, który narusza dyspozycję art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

- i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości;

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Grabowo w uchwale nr XXVII/145/14 w § 5 oraz w uchwale XXVII/146/14 w § 3 zawarła zapisy, zgodnie z którymi "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W powyższych uchwałach brak jest zapisów wskazujących na podjęcie działań zmierzających do realizacji obowiązku ogłoszenia powyższych Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, co, zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, ze zm.) jest warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego. Powyższe stanowi naruszenie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, zaś akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dyspozycja art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.) zezwala Radzie gminy, w drodze uchwały, na zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., akty prawa miejscowego są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Przepis ten znajduje swoje rozwinięcie w art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na jej obszarze - na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, nieodłącznym atrybutem aktu prawa miejscowego jest powszechność jego obowiązywania. Uchwały podejmowane przez Radę Gminy w sprawie inkasa spełniają powyższe cechy, w związku z czym należy traktować przedmiotowe uchwały jako akty prawa miejscowego. Pismem z dnia 5 maja 2014 roku RIO w Białymstoku zostało poinformowane o tym, iż przedmiotowe uchwały nie zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Ponadto wskazuje się, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu
w dzienniku urzędowym.

Zgodnie z art. 5 tejże ustawy istnieje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W praktyce sytuacja taka może wystąpić, co znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie i poglądach doktryny, jedynie w przypadku działania na korzyść adresatów uchwały (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt: II FSK 1272/09, Lex nr: 745594; M. Paczocha, Ogłaszanie samorządowych aktów prawnych, "Finanse Komunalne" 2001, Nr 5). W przypadku uchwały Nr XXVII/145/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso skrócenie ustawowo określonego vacatio legis jest niedopuszczalne. Uchwała Rady Gminy zarządzająca pobór świadczeń w drodze inkasa nakłada na określonych nią inkasentów obowiązki wynikające z art. 9 Ordynacji podatkowej. W przypadku zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa - na mocy takiej uchwały pomiędzy Gminą i inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny, a osoba wskazana jako inkasent obowiązana jest do pobrania opłaty i wpłacenia jej we właściwym terminie do budżetu gminy. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe