reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1981, 1982/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 6 maja 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwał: - nr XXVII/145/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; - nr XXVII/146/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwał:

- nr XXVII/145/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

- nr XXVII/146/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

postanawia:

- uznać, iż powyższe uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa:

a) uchwała nr XXVII/145/14:

- w zakresie zapisu § 5, który narusza dyspozycję art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

- i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości;

b) uchwała nr XXVII/146/14:

- w zakresie zapisu § 3, który narusza dyspozycję art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

- i w związku z tym stwierdzić nieważność uchwały w całości;

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Grabowo w uchwale nr XXVII/145/14 w § 5 oraz w uchwale XXVII/146/14 w § 3 zawarła zapisy, zgodnie z którymi "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W powyższych uchwałach brak jest zapisów wskazujących na podjęcie działań zmierzających do realizacji obowiązku ogłoszenia powyższych Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, co, zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, ze zm.) jest warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego. Powyższe stanowi naruszenie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami, ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, zaś akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dyspozycja art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zm.) zezwala Radzie gminy, w drodze uchwały, na zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., akty prawa miejscowego są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Przepis ten znajduje swoje rozwinięcie w art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na jej obszarze - na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, nieodłącznym atrybutem aktu prawa miejscowego jest powszechność jego obowiązywania. Uchwały podejmowane przez Radę Gminy w sprawie inkasa spełniają powyższe cechy, w związku z czym należy traktować przedmiotowe uchwały jako akty prawa miejscowego. Pismem z dnia 5 maja 2014 roku RIO w Białymstoku zostało poinformowane o tym, iż przedmiotowe uchwały nie zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Ponadto wskazuje się, iż zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.), akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu
w dzienniku urzędowym.

Zgodnie z art. 5 tejże ustawy istnieje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W praktyce sytuacja taka może wystąpić, co znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie i poglądach doktryny, jedynie w przypadku działania na korzyść adresatów uchwały (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt: II FSK 1272/09, Lex nr: 745594; M. Paczocha, Ogłaszanie samorządowych aktów prawnych, "Finanse Komunalne" 2001, Nr 5). W przypadku uchwały Nr XXVII/145/14 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso skrócenie ustawowo określonego vacatio legis jest niedopuszczalne. Uchwała Rady Gminy zarządzająca pobór świadczeń w drodze inkasa nakłada na określonych nią inkasentów obowiązki wynikające z art. 9 Ordynacji podatkowej. W przypadku zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa - na mocy takiej uchwały pomiędzy Gminą i inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny, a osoba wskazana jako inkasent obowiązana jest do pobrania opłaty i wpłacenia jej we właściwym terminie do budżetu gminy. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Groński

Radca prawny i Partner Zarządzający (komplementariusz) w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama