Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-8(13)/2014/439/XIII/MSz2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej w Łomży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b i c w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490 i poz. 900) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej w Łomży
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łomży,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000064803,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 718-000-01-45,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 31 lipca 2015 r.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") z dnia 9 października 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/227/439/U/2/98/PK z późn. zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/241/439/U/2/98/PK z późn. zm., w dniu 13 maja 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, następującymi pismami: z dnia 15 maja 2014 r. nr OLB-4210-8(2)/2014/439/XIII/MSz2, z dnia 6 czerwca 2014 r. nr OLB-4210-8(4)/2014/439/XIII/MSz2, z dnia 3 lipca 2014 r. nr OLB-4210-8(6)/2014/439/XIII/MSz2 i z dnia 11 lipca 2014 r. nr OLB-4210-8(8)/2014/439/XIII/MSz2.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym", uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat, następującymi pismami: z dnia 19 maja 2014 r. (znak: P/877/2014), z dnia 10 czerwca 2014 r. (znak: P/1048/2014), z dnia 7 lipca 2014 r. (znak: P/1157/2014), z dnia 11 lipca 2014 r. (znak: P/1177/2014) i w dniu 15 lipca 2014 r.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1039).

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki


Agnieszka Szypulska

Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o. o., ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża;

2. Wojewoda Podlaski;

3. A/a.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 19 maja 2014 r. na rachunek
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Małgorzata Szczepańska - starszy specjalista

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe