Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/351/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6j, art. 6k pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399, z 2013r. poz. 1593) - Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

§ 2. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się:

1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale z zastrzeżeniem pkt 2;

2) opłatę od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 2 pkt 1 w wysokości 13,50 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 pkt 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9 miesięcznie od 1 mieszkańca.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 pkt 2 w wysokości 67,50 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 pkt 2, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 40 miesięcznie.

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego rodzaju pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w § 6 niniejszej uchwały.

2. W przypadku nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, podstawę naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi w części nieruchomości zamieszkałej opłata od gospodarstwa domowego lub iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazany w § 3 i 4 niniejszej uchwały, natomiast w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego rodzaju pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w § 6 niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 36 zł;

2) o pojemności 120 l - w wysokości 36 zł;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 72 zł;

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 200 zł;

5) o pojemności 5 m3 - w wysokości 360 zł;

6) o pojemności 7 m3 - w wysokości 500 zł;

7) o pojemności 10 m3 - w wysokości 720 zł.

2. Liczba odbieranych pojemników oraz wysokość ustalonej stawki opłaty za pojemnik określa kwotę opłaty, którą zobowiązany właściciel winien uiszczać miesięcznie na rzecz Gminy w terminach określonych odrębną uchwałą.

§ 7. Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 18 zł;

2) o pojemności 120 l - w wysokości 18 zł;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 36 zł;

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 100 zł;

5) o pojemności 5 m3 - w wysokości 180 zł;

6) o pojemności 7 m3 - w wysokości 250 zł;

7) o pojemności 10 m3 - w wysokości 360 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty( Dz. Urz.Woj. Podl. z 2013r. poz. 196)

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe