Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Białystok

z dnia 6 maja 2014r.

w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy przygotowaniu i realizacji projektu "Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020"

Tekst pierwotny

1) Gmina Choroszcz, reprezentowana przez Burmistrza Jerzego Ułanowicza;

2) Gmina Czarna Białostocka, reprezentowana przez Burmistrza Tadeusza Matejko;

3) Gmina Dobrzyniewo Duże, reprezentowane przez Wójta Bogdana Zdanowicza;

4) Gmina Juchnowiec Kościelny, reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Marcinowicza;

5) Miasto i Gmina Łapy, reprezentowane przez Burmistrza Wiktora Brzosko;

6) Gmina Supraśl, reprezentowana przez Burmistrza Radosława Dobrowolskiego;

7) Gmina Turośń Kościelna, reprezentowana przez Wójta Grzegorza Jakucia;

8) Gmina Wasilków, reprezentowana przez Burmistrza Antoniego Pełkowskiego;

9) Gmina Zabłudów, reprezentowana przez Burmistrza Jacka Waldemara Lulewicza zwanymi łącznie "Partnerami" projektu.

Preambuła

Na podstawie art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), kierując się możliwościami, jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w celu wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, oraz zwiększania zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej, a także mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków unijnych oraz w oparciu o postanowienia Listu intencyjnego podpisanego przez strony niniejszego porozumienia w sierpniu 2013 r., Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Zakres porozumienia

1. Celem porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron porozumienia przy realizacji projektu pn. "Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020".

2. Strony poprzez podpisanie niniejszego porozumienia zgodnie stwierdzają, że wyrażają wolę współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020" rekomendowanego do uzyskania dofinansowania w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

3. Porozumienie określa zasady współpracy Lidera i Partnerów projektu pn. "Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020".

4. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku o przyznanie dotacji.

§ 2.

Odpowiedzialność Partnerów Strony porozumienia ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Liderem-Wnioskodawcą projektu pn. "Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020" a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT).

§ 3.

Zakres odpowiedzialności Lidera Partnerstwa

1. Strony stwierdzają zgodnie, że Miasto Białystok pełni funkcję Lidera projektu odpowiedzialnego za:

1) reprezentowanie Partnerów Lokalnych przed Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT);

2) prawidłowe realizowanie działań zaplanowanych w projekcie, tj.:

a) przygotowanie SIWZ, ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i wyłonienie Wykonawców odpowiedzialnych za opracowanie dokumentów strategicznych, przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wydruk dokumentów oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych;

b) promocję projektu, obejmującą publikację artykułów prasowych dotyczących projektu oraz konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu, wydruk materiałów informacyjnych oraz zamieszczenie i aktualizację informacji o projekcie na stronie internetowej Lidera;

c) nadzór nad właściwą realizacją projektu, obejmujący zorganizowanie prac zespołu ds. realizacji projektu;

d) zarządzanie projektem - zapewnienie udziału personelu o odpowiednich kwalifikacjach tj. koordynatora projektu oraz osoby odpowiedzialnej za rozliczanie projektu (wyznaczonych pracowników Lidera);

3) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu;

4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;

5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT);

6) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych;

7) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań w projekcie;

8) przygotowywanie i przedkładanie sprawozdań z realizacji projektu do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT) celem rozliczenia wydatków oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań zgodnie z harmonogramem wydatków ujętym we wniosku o przyznanie dotacji;

9) informowanie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT) o problemach w realizacji projektu.

2. Partnerzy niniejszym porozumieniem upoważniają Lidera projektu do reprezentowania Partnerstwa wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją projektu.

3. Lider projektu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Partnerów, akceptować lub przedstawiać propozycji zmian zakresu projektu lub warunków jego realizacji.

§ 4.

Zakres zadań i obowiązków Partnerów

1. Wskazani poniżej sygnatariusze porozumienia pełnią funkcję Partnerów projektu. Oznacza to, że wszyscy Partnerzy są współrealizującymi projekt, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia, odpowiedzialnymi za realizację jednego lub kilku zadań określonych we wniosku o przyznanie dotacji.

2. Partnerzy zobowiązani są do:

1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach mających na celu realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1;

2) zabezpieczenia środków, o których mowa w § 6 ust. 7 w budżecie gminy;

3) wyznaczenia minimum jednego pracownika do udziału w realizacji zadań określonych w projekcie;

4) comiesięczne przekazywanie do Lidera Porozumienia zestawienia poniesionych wydatków dotyczących kosztów osobowych założonych w projekcie, zgodnie z wzorem przekazanym przez Lidera projektu, wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem wyciągów bankowych, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca za miesiąc poprzedzający;

5) informowania celem uzyskania akceptacji Lidera o planowanych zmianach w zadaniach Partnera realizowanych w ramach projektu oraz niezwłocznego informowania Lidera o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań;

6) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami;

7) udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu, w terminie i formie umożliwiającej Liderowi wywiązanie się z jego obowiązków informacyjnych względem Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT);

8) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w projekcie, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT) oraz innym uprawnionym do kontroli podmiotom;

9) udostępniania każdorazowo na wniosek Lidera lub uprawnionych podmiotów dokumentów lub informacji umożliwiających dokonanie oceny wpływu realizowanych zadań w odniesieniu do celów projektu;

10) umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu zgodnie z treścią wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT).

3. Zmiany w przydziale zadań do wykonania lub w zakresie i sposobie wykonywania powierzonego Partnerowi zadania wymaga jego zgody, wyrażonej na piśmie.

§ 5.

Organizacja wewnętrzna Porozumienia

1. W celu prawidłowego zarządzania Porozumieniem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji wskazanego wyżej Projektu, strony ustalają następujący system organizacji wewnętrznej Partnerstwa:

1) Wyznaczeni pracownicy Lidera i Partnerów w projekcie wejdą w skład zespołu projektowego, którego prawidłową pracę zapewniają spotkania, które odbywać się będą w przypadku pojawienia się sytuacji wymagających ustaleń lub na wniosek każdej ze stron Porozumienia. Ze spotkań Zespołu sporządzane będą protokoły.

2) Decyzje dotyczące realizacji projektu podejmowane będą w drodze konsensusu. W przypadku braku takiego porozumienia, decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Lidera.

2. Strony porozumienia przyjmują następujący system przepływu informacji i komunikacji w ramach Partnerstwa:

1) spotkania Zespołu projektowego, o których mowa w ust. 1 pkt. 1;

2) komunikacja pisemna, w tym za pomocą poczty elektronicznej i faxu;

3) komunikacja telefoniczna.

§ 6.

Zagadnienia finansowe

1. Realizacja projektu finansowana będzie w oparciu o równoległe strumienie tj.

1) dotacja: 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) oraz w 15% z budżetu państwa w odniesieniu do części współfinansowanej;

2) budżet gmin w części dotyczącej wkładu własnego.

2. Dotacja na realizację projektu, przekazywana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna, wypłacana będzie w transzach, na warunkach określonych w umowie o udzielenie dotacji.

3. Zwrot niewykorzystanej transzy dotacji odbywać się będzie, zgodnie z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji, na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Na potrzeby realizacji projektu prowadzona będzie wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa dla środków otrzymanych na realizację projektu zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych dotyczących realizowanego projektu.

5. Na potrzeby realizacji projektu prowadzony będzie wyodrębniony rachunek bankowy.

6. Środki finansowe przekazane Liderowi przez Partnerów na wyodrębniony rachunek bankowy stanowią wkład własny w związku z realizacją działań w projekcie, a nie świadczenie usług na rzecz Partnerów.

7. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację projektu w ramach wkładu własnego w projekcie, liczonego w odniesieniu do liczby mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (źródło: "Województwo Podlaskie. Podregiony, powiaty, gminy.", Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2012):

Gmina Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Liczba mieszkańców (os.)

Wielkość wkładu własnego w projekcie

Kwota wkładu własnego (zł)

1)

Miasto Białystok

294.298

71,78%

97.471,04

2)

Gmina Choroszcz

14.127

3,45%

4.678,84

3)

Gmina Czarna Białostocka

11.842

2,89%

3.992,05

4)

Gmina Dobrzyniewo Duże

8.565

2,09%

2.836,71

5)

Gmina Juchnowiec Kościelny

14.859

3,62%

4.921,28

6)

Miasto i Gmina Łapy

22.720

5,54%

7.524,83

7)

Gmina Supraśl

13.923

3,40%

4.611,28

8)

Gmina Turośń Kościelna

5.832

1,42%

1.931,55

9)

Gmina Wasilków

14.699

3,59%

4.868,29

10)

Gmina Zabłudów

9.112

2,22%

3.017,88

Razem:

409.977

100%

135.783,75

8. Lider zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Partnerom informacji o podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

9. Lider i Partnerzy zobowiązani są do przekazania w terminie do 30 dni od podpisania umowy o udzielenie dotacji, na wyodrębniony rachunek projektu kwot odpowiadających wielkościom wkładu własnego, tj.:

1) Miasto Białystok: 97.471,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 4/100);

2) Gmina Choroszcz: 4.678,84 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 84/100);

3) Gmina Czarna Białostocka: 3.992,05 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100);

4) Gmina Dobrzyniewo Duże: 2.836,71 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 71/100);

5) Gmina Juchnowiec Kościelny: 4.921,28 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 28/100);

6) Gmina Łapy: 7.524,83 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 83/100);

7) Gmina Supraśl: 4.611,28 zł (słownie: cztery tysiące sześćset jedenaście złotych 28/100);

8) Gmina Turośń Kościelna: 1.931,55 zł (słownie: tysiąc dziewięćset trzydzieści jeden złotych 55/100);

9) Gmina Wasilków: 4.868,29 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 29/100);

10) Gmina Zabłudów: 3.017,88 zł (słownie: trzy tysiące siedemnaście złotych 88/100).

10. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 6 ust. 9 spowoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin przekazania środków.

11. Odsetki od wkładu własnego dopisane do rachunku będą stanowiły dochód Lidera.

12. Środki niewykorzystane przez Lidera w roku budżetowym, pochodzące z wkładu własnego Partnerów pozostają na wydzielonym rachunku Lidera do momentu zakończenia projektu.

13. W przypadku zmniejszenia wartości projektu lub po jego rozliczeniu, powstałe oszczędności zostaną zwrócone Liderowi i Partnerom projektu w kwotach wyliczonych zgodnie z metodą wskazaną w § 6 ust. 7 z zachowaniem poziomu dofinansowania, z wyłączeniem odsetek powstałych od zgromadzonych środków z wkładu własnego Partnerów.

14. W przypadku zwiększenia wartości projektu i konieczności uzupełnienia wkładu własnego Lider i Partnerzy zobowiązują się do wpłacenia na wyodrębniony rachunek projektu kwot wyliczonych zgodnie z metodą wskazaną w § 6 ust. 7. z zachowaniem poziomu dofinansowania.

15. W przypadku, gdy podatek VAT będzie stanowił koszt niekwalifikowalny w projekcie, Lider i Partnerzy zobowiązują się do zapłaty kwoty podatku VAT ze środków własnych, zgodnie z zgodnie z metodą wskazaną w § 6 ust. 7.

16. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu, wykonywane będą za pośrednictwem wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego, pod rygorem nie uznania wydatków za kwalifikowalne.

§ 7.

Przygotowanie i prowadzenie postępowań

1. Przy przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych stosowana będzie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) a w przypadku zamówień, do których nie ma zastosowania ww. ustawa - wewnętrzne regulacje Lidera projektu.

2. Partnerzy powierzają przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych Liderowi zgodnie z art. 15, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

§ 8.

Obowiązki informacyjne

1. Lider i Partnerzy zobowiązują się do stosowania obowiązujących logotypów do oznaczania projektu w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 i oznakowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz zasadami zawartymi w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.

§ 9.

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji

1. Partnerzy zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Lidera o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem.

2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów Partnerzy zobowiązują się pisemnie poinformować Lidera o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem.

§ 10.

Odpowiedzialność cywilna stron

1. Strony porozumienia ustalają zgodnie, że nie będą rościć sobie prawa do odszkodowania za szkody poniesione przez strony lub ich personel powstałe na skutek czynności związanych z realizacją niniejszego porozumienia, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej.

2. Strony porozumienia ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją powierzonych im zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty przez nie poniesione w związku z realizacją zadań lub w związku z odstąpieniem stron od porozumienia.

§ 11.

Okres obowiązywania porozumienia Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 12.

Postępowanie w sprawach spornych

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją porozumienia strony będą starały się rozwiązać polubownie.

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Lidera.

§ 13.

Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.

§ 14.

Postanowienia końcowe Porozumienie sporządzono w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

BURMISTRZ


Jerzy Ułanowicz


BURMISTRZ


Radosław Dobrowolski


BURMISTRZ


Tadeusz Matejko


WÓJT


Grzegorz Jakuć


WÓJT GMINY


Bogdan Zdanowicz


BURMISTRZ


Antoni Pełkowski


WÓJT


Krzysztof Marcinowicz


BURMISTRZ


Jacek Waldemar Lulewicz


BURMISTRZ


Wiktor Brzosko


PREZYDENT MIASTA


Tadeusz Truskolaski

SKARBNIK


Joanna Kunikowska

z up. SKARBNIKA

INSPEKTOR


Renata Makosz


SKARBNIK GMINY


Bogusława Maria Wojtulewicz


SKARBNIK GMINY


Ryszarda Wojszel


SKARBNIK GMINY


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska


SKARBNIK GMINY


Marta Szczuka


SKARBNIK GMINY


Anna Jakuć


SKARBNIK GMINY


Jolanta Iwaniuk


SKARBNIK GMINY


Anna Marta Sokół


SKARBNIK MIASTA


Stanisława Kozłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe