Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 czerwca 2014r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Zabłudów

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Zabłudów, z siedzibą w Zabłudowie przy ul. Rynek 8, reprezentowaną przez Burmistrza Zabłudowa - Jacka Waldemara Lulewicza, NIP 542-020-78-74, zwaną dalej Gminą

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2789, z 2010 r. Nr 8 poz. 174 i Nr 162 poz. 2015, z 2011 r. Nr 12 poz. 200, Nr 165 poz. 1948, Nr 188 poz. 2277, Nr 229 poz. 2718 i Nr 315 poz. 4186, z 2012 r. poz. 1308) wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług ustala się w wysokości 8 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia 1 lipca 2014 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Jacek Waldemar Lulewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe