Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 czerwca 2014r.

do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Juchnowiec Kościelny, z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Lipowej 10, reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny - Krzysztofa Marcinowicza, NIP 966-05-94-401, zwaną dalej Gminą.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2786, z 2010 r. Nr 8 poz. 170, Nr 67 poz. 1064, Nr 142 poz. 1849, Nr 162 poz. 2019, Nr 243 poz. 2963, Nr 258 poz. 3190 i Nr 270 poz. 3359, z 2011 r. Nr 12 poz. 205, Nr 165 poz. 1953, Nr 265 poz. 3158 i Nr 315 poz. 4190, z 2012 r. poz. 1311, z 2013 r. poz. 424) wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług ustala się w wysokości 77 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia 1 lipca 2014 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Wójt


Krzysztof Marcinowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe