Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 17 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 czerwca 2014r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Dobrzyniewo Duże, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Białostockiej 25, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Bogdana Zdanowicza, NIP 966 - 05 - 16 - 743, REGON 000536806, zwaną dalej Gminą,

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2785, z 2010 r. Nr 8 poz. 167, Nr 38 poz. 691, Nr 67 poz. 1065, Nr 81 poz. 1236, Nr 142 poz.1848, Nr 162 poz. 2020 i Nr 243 poz. 2964, z 2011 r. Nr 12 poz. 204, Nr 165 poz. 1952, Nr 188 poz. 2281, Nr 229 poz. 2720, Nr 238 poz. 2858, Nr 265 poz. 3159 i Nr 315 poz. 4191, z 2012 r. poz. 1312, z 2013 poz. 427) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług ustala się w wysokości 71 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia 1 lipca 2014 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Wójt


Bogdan Zdanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe