Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238), Wojewoda Podlaski zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo" zatwierdzone uchwałą nr III/25/98 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 1998 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XIX/96/08 z dnia 22 lipca 2008 r. nie uwzględnia przebiegu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk - granica Państwa.

2. Rada Gminy Bakałarzewo, uchwałą nr XXIX/188/13 z dnia 23 lipca 2013 r. odstąpiła od uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo", mającej na celu wprowadzenie linii elektroenergetycznej 400 kV.

3. Pismem z dnia 07 sierpnia 2013 r. Wojewoda Podlaski wezwał Radę Gminy Bakałarzewo do uchwalenia stosownej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013r.

4. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego w ust. 3 stanowił podstawę wydania przez Wojewodę Podlaskiego zarządzenia zastępczego, z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo, w oparciu o art. 12 ust. 3 ustawy.

5. Przyjmuję miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo /dalej plan/ w granicach określonych w Załączniku 1 do planu.

6. Plan obejmuje pas terenu o szerokości 70,0 m przebiegający od granicy z gminą Wieliczki do granicy z gminą Olecko, a następnie od granicy z gminą Olecko do granicy z gminą Suwałki, położony w obrębach: Nieszki, Konopki, Gębalówka, Karasiewo, Sadłowina (Sadłowizna), Nowa Wieś, Bakałarzewo, Stary Skazdub, Nowy Skazdub, Zdręby, Słupie, Maryna, Sokołowo, Stara Chmielówka.

7. Obszar sporządzenia planu obejmuje powierzchnię ok. 133 ha.

§ 2. 1) Na przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo składają się:

1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszego Zarządzenia Zastępczego;

2) załączniki do planu, tj.:

a) część graficzna w postaci rysunku planu w skali 1:2000, na który składa się 22 arkuszy ponumerowanych od 1 do 22 - załącznik nr 1;

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia przez Wojewodę uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 2;

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - załącznik nr 3;

d) rysunek poglądowy przekroju pionowego przez pas technologiczny linii elektroenergetycznej 400 kV - załącznik nr 4.

2) Treść Zarządzenia Zastępczego, a więc tekst planu wraz ze wszystkimi wymienionymi wyżej załącznikami podlegają opublikowaniu.

§ 3. 1. W planie przeznacza się na cele nieleśne 0,3037 ha gruntów leśnych, na podstawie zgody wyrażonej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego, z dnia 21 marca 2014 r. znak: DMG-III.7151.18.2014;

2. W planie przeznacza się na cele nierolnicze 0,1390 ha gruntów rolnych,w tym 0,0756 ha gruntów rolnych, na podstawie zgody wyrażonej decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 maja 2014r. znak GZ.tr.057-602-306/14.

Rozdział 1.
rzepisy ogólne

P

§ 4. 1. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1) umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jakim jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk - granica RP;

2) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony terenów, z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych;

3) ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV.

§ 5. 1. W niniejszym planie, stosownie do jego problematyki, określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, sposób jej realizacji, linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ujętych w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego", jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk - granica RP.

2. Na obszarze planu nie zachodzą przesłanki do określenia:

1) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w odniesieniu do terenów górniczych oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

3) granic terenów zamkniętych;

4) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ze względu na charakter przeznaczenia terenów objętych planem określony w § 4.

§ 6. 1. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) zarządzeniu - należy przez to rozumieć niniejsze Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, sporządzony na urzędowych kopiach map zasadniczych w skali 1:2000, pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawarty w granicach opracowania planu wraz z informacjami i oznaczeniami obrazującymi ustalenia niniejszego planu, stanowiący Załącznik nr 1 do planu;

5) granicach planu - należy przez to rozumieć granice obszaru, dla którego obowiązują ustalenia planu, a które są jednocześnie granicami pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV;

6) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone na rysunku planu
i stanowiące ustalenie planu;

7) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu, oznaczony symbolem literowym, odpowiadającym temu przeznaczeniu, zgodnie z § 7;

8) linii elektroenergetycznej 400 kV - należy przez to rozumieć projektowaną dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400 kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;

9) linii elektroenergetycznej 110 kV - należy przez to rozumieć istniejącą, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;

10) pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV - należy przez to rozumieć teren pod linią i obok niej o szerokości 70 m, tj. po 35 m po obu stronach od osi linii elektroenergetycznej 400 kV;

11) osi linii elektroenergetycznej 400 kV - należy przez to rozumieć linię będącą środkiem 70 metrowej szerokości pasa technologicznego - dzieląca pas na 2 części po 35 m szerokości każda.

12) pasie zakazu zabudowy i ograniczenia użytkowania - należy przez to rozumieć, teren bezpośrednio pod linią i obok niej, zawierający się w pasie technologicznym,o szerokości 48 m, tj. po 24 m po obu stronach od osi linii elektroenergetycznej 400 kV;

13) pasie obostrzeń w zabudowie i użytkowaniu - należy przez to rozumieć zewnętrzne - skrajne obszary pasa technologicznego. Są to dwa pasy o szerokości 11 m od pasa zakazu zabudowy i ograniczenia użytkowania do końca pasa technologicznego - 24 do 35 m od osi linii elektroenergetycznej 400 kV;

14) gruntach rolnych - należy przez to rozumieć grunty zdefiniowane w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

15) zieleni wysokiej - roślinności przekraczającej wysokość 5,0 m od poziomu terenu;

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 7. 1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

1) teren obiektów infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem E;

2) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem P;

3) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem R;

4) teren lasów, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;

5) teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

6) teren drogi publicznej, klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG;

7) teren drogi publicznej, klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ;

8) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD;

9) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

§ 8. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice planu, które są jednocześnie granicami pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) granice obszaru pasa obostrzeń w zabudowie i użytkowaniu;

4) granice obszaru chronionego krajobrazu w granicach opracowania planu;

5) granice obszaru Natura 2000 w granicach opracowania planu;

6) stanowiska archeologiczne;

7) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

8) symbole literowe określające przeznaczenie terenów oraz ich numery porządkowe.

2. Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter informacyjny.

§ 9. Obszar planistyczny inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ujętej
w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego", jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Ełk - granica RP.

1. Ustala się przebieg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV, stanowiącego teren lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym jaką jest linia elektroenergetyczna 400 kV.

2. Lokalizacja konstrukcji wsporczych - słupów - na osi linii elektroenergetycznej 400 kV, na terenach:

a) 1-8 E - tereny obiektów infrastruktury elektroenergetycznej /tereny te wymagały uzyskania zgód Marszałka Województwa Podlaskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne/

b) 1-46 R - tereny rolnicze - szczegółowa lokalizacja konstrukcji wsporczych rozstrzygnięta zostanie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

3. W całym pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV zakazuje się:

1) lokalizowania zabudowy mieszkalnej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi;

2) lokalizowania stacji paliw, budynków, magazynów, urządzeń technologicznych
i stałych składowisk - zawierających materiały wybuchowe, niebezpieczne pożarowo lub wymagające wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem;

3) sadzenia i utrzymywania roślinności wysokiej;

4) zakaz, o którym mowa w pkt 3, nie obowiązuje na terenach oznaczonych symbolem ZL;

5) lokalizowania parkingów;

6) podejmowania wszelkich działań mogących zagrozić bezpieczeństwu ludzi, trwałości linii elektroenergetycznej 400 kV lub mogących uniemożliwić jej konserwację w czasie eksploatacji.

4. W całym pasie technologicznym dopuszcza się użytkowanie terenów rolnych
i leśnych zgodnie z ich przeznaczeniem, pod warunkiem spełnienia wymogów obowiązujących :

1) w pasie technologicznym;

2) w pasie zakazu zabudowy i ograniczenia użytkowania;

3) na obszarze Natura 2000;

4) na obszarach chronionego krajobrazu;

5) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, stanowiskach archeologicznych

6) dla linii 110 kV.

5. W pasie zakazu zabudowy i ograniczenia użytkowania zakazuje się :

1) lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej;

2) lokalizowania obiektów wyższych niż 7 m od poziomu gruntu (nie dotyczy konstrukcji wsporczych projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV, dla której sporządza się ten plan).

6. W pasie obostrzeń w zabudowie i użytkowaniu dopuszcza się :

1) lokalizowanie obiektów o wysokości do 11 m od poziomu gruntu;

2) lokalizowanie budynków, budowli, budowli rolniczych i innych obiektów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a więc między innymi:

a) budynków i urządzeń wchodzących w skład gospodarstw rolnych służących wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,

b) budynków i urządzeń służących bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

c) stawów rybnych i innych zbiorników wodnych, służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; pod warunkiem spełnienia wymogów obowiązujących w całym pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 400 kV - § 9 ust. 2, 3 i 4 .

7. Zasady budowy linii elektroenergetycznej 400 kV określają przepisy odrębne.

8. Budowa konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV na terenach zmeliorowanych, wymaga przebudowy kolidujących odcinków systemu urządzeń melioracji szczegółowych, w sposób zapewniający jej funkcjonowanie na okolicznych terenach rolniczych.

9. Przy wykonywaniu i utrzymywaniu skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznej 400 kV z:

1) drogami, należy zachować odległości elementów linii, zgodnie z przepisami odrębnymi o zachowaniu skrajni drogowej;

2) ciekami wodnymi i urządzeniami wodnymi, należy zachować odległości elementów linii, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) istniejącą lub projektowaną naziemną, podziemną i nadziemną infrastrukturą techniczną, należy zachować odległości linii, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie oraz ustaleniami zawartymi w § 16.

10. Wszystkie stałe lub tymczasowe konstrukcje o całkowitej wysokości większej lub równej od 50 m nad poziom terenu podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

11. Oświetlenie przeszkodowe linii elektroenergetycznej 400 kV należy realizować zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych.

12. W granicach planu zakazuje się lokalizowania strefy zagrożenia wybuchem rozumianej jako zasięg oddziaływania wyznaczany na podstawie § 37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

13. Wszelkie ograniczenia wysokościowe i odległościowe tak jak na załącznikach 1 i 4 do planu.

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obiekty budowlane, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę, należy realizować wyłącznie na terenach, na których plan dopuszcza zabudowę, zgodnie z zasadami określonymi w planie;

2) pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalone są w przepisach planu.

§ 11. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obszar objęty planem położony jest częściowo w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Rospudy", krajobrazu ustanowionym na podstawie Rozporządzenia nr 17/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 8 marca 2005 r. Nr 54, poz.730) oraz zmieniającego je Rozporządzenia nr 60/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2 sierpnia 2005 r. Nr 150, poz. 2095), w których zakazuje się:

a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych jeżeli nie wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

c) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,

f) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych,

g) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100,0 m od linii brzegów jezior rzek i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;

2) zgodnie z art 24 ust 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy wymienione w pkt 1 nie dotyczą inwestycji celu publicznego, do których zalicza się linię 400 kV wraz z jej pasem technologicznym;

3) teren położony jest częściowo w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" (kod obszaru PLH200022), zatwierdzonym Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10.01.2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny;

4) Na obszarach Natura 2000 zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000;

5) dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz wartość progowa poziomu hałasu - muszą być określane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska

§ 12. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków;

2) na terenie objętym planem nie występują obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;

3) na terenie objętym planem występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, podlegające ochronie konserwatorskiej zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

a) obręb Sadłowina, działka nr 80 - stanowisko archeologiczne nr 8 sklasyfikowane jako osada, ślad osadnictwa,

b) obręb Bakałarzewo, działka nr 291 - stanowisko archeologiczne nr 2 sklasyfikowane jako osada,

c) obręb Bakałarzewo, działka nr 64/6 - stanowisko archeologiczne nr 4 sklasyfikowane jako ślad osadnictwa;

4) zamiar rozpoczęcia robót ziemnych przy budowie linii elektroenergetycznej 400 kV należy zgłosić do wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5) kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, a następnie niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Bakałarzewo.

§ 13. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) za tereny przestrzeni publicznych uznaje się tereny dróg, oznaczone symbolami: KDG, KDZ, KDD;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określono w ustaleniach szczegółowych, dotyczących terenów wymienionych w pkt 1.

§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody ustalono w § 11 planu;

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustalono w § 12 planu;

3) granice zagospodarowania terenów leśnych, podlegających ochronie na podstawie przepisów o lasach, określono w ustaleniach szczegółowych planu, dotyczących terenów oznaczonych symbolem ZL;

4) obszar szczególnego zagrożenia powodzią to obszar znajdujący się poniżej rzędnej 158,01 m n.p.m, granice tego obszaru wyznacza linia rzędnej 158,01 m n.p.m.;

5) obszar wymieniony w pkt 4, stanowi zasięg zalewu bezpośredniego wodą o prawdopodobieństwie 1%, na którym obowiązują przepisy odrębne dotyczące prawa wodnego;

6) w granicach planu, nie występują tereny górnicze;

7) w granicach planu, nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:

1) szczególne warunki i ograniczenia obowiązujące w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 400 kV, określono w § 9;

2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów lasów, oznaczonych symbolem ZL, określono w § 21 planu.

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w planie oznaczono tereny istniejących dróg w liniach rozgraniczających zgodnych z istniejącym podziałem geodezyjnym;

2) dopuszcza się poszerzenie pasów drogowych dróg publicznych oznaczonych symbolami KDG, KDZ, KDD do parametrów wymaganych określoną klasą techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami;

3) szczegółowe ustalenia w zakresie systemów komunikacji określono w ustaleniach szczegółowych dla terenów dróg, oznaczonych symbolami: KDG, KDZ, KDD, KDW;

4) obsługę komunikacyjną linii elektroenergetycznej 400 kV ustala się z istniejących dróg;

5) w granicach planu przebiega istniejąca linia elektroenergetyczna 110 kV;

6) budowę obiektów, budowę przebudowę, rozbudowę i eksploatację dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznej 400 kV, przecinających się z linią elektroenergetyczną 110 kV, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w uzgodnieniu z właścicielem linii elektroenergetycznej 110 kV;

7) na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną;

8) budowa, przebudowa, rozbudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu, w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 17. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) dopuszcza się, użytkowanie poszczególnych terenów w sposób dotychczasowy, do chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji objętych ustaleniami planu;

Rozdział 2.
rzepisy szczegółowe

P

§ 18. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1-8 E:

1) przeznaczenie - tereny obiektów infrastruktury elektroenergetycznej;

2) tereny realizacji dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV;

3) dopuszcza się geodezyjne wydzielenie tych terenów;

4) dojazd do poszczególnych terenów - 1-8E - należy zapewnić poprzez istniejące dukty leśne i tereny rolnicze.

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonych symbolem 1 P:

1) przeznaczenie - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

2) teren stanowi fragment dojazdu do zabudowanej działki położonej poza granicą planu.

§ 20. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1-46 R:

1) przeznaczenie - tereny rolnicze;

2) w przypadku lokalizacji, budynków, budowli rolniczych i innych obiektów na terenach rolniczych, obowiązują następujące parametry z uwzględnieniem § 9:

a) wysokość - nie więcej niż 11,0 m,

b) dachy o nachyleniu połaci od 10o do 45°,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) nie określa się maksymalnej intensywności zabudowy, rozumianej jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

4) nie określa się minimalnej intensywności zabudowy;

5) nie określa się minimalnej liczby miejsc do parkowania;

6) przez część terenów 17 R i 31 R przebiega linia elektroenergetyczna 110kV - obowiązują ustalenia §16 pkt 6.

§ 21. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1-16 ZL:

1) przeznaczenie - tereny istniejących lasów;

2) część terenów 7 ZL i 8 ZL znajduje się w strefie szczególnego zagrożenia powodzią - obowiązują zapisy §14, pkt 4-5.

§ 22. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1-3 WS:

1) przeznaczenie - teren istniejących wód powierzchniowych:

a) rzeka Rospuda,

b) rzeka Czerwonka;

2) na tych terenach zakazuje się lokalizacji konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV;

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDG:

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej, klasy głównej;

2) teren stanowi istniejący przebieg pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 635;

3) szerokość w liniach rozgraniczających oznaczono zgodnie z istniejącym podziałem geodezyjnym;

4) na tym terenie zakazuje się lokalizacji konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV;

5) lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV w pobliżu tego terenu należy uzgodnić z zarządcą drogi.

§ 24. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 2-3 KDG:

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej, klasy głównej;

2) teren 2 KDG stanowi istniejący przebieg pasa drogowego drogi powiatowej nr 1109B;

3) teren 3 KDG stanowi istniejący przebieg pasa drogowego drogi powiatowej nr 1117B;

4) szerokość w liniach rozgraniczających oznaczono zgodnie z istniejącym podziałem geodezyjnym;

5) na tych terenach zakazuje się lokalizacji konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV;

6) lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV w pobliżu tych terenów należy uzgodnić z zarządcą drogi.

§ 25. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1-3 KDZ:

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej, klasy zbiorczej;

2) teren 1 KDZ stanowi istniejący przebieg pasa drogowego drogi powiatowej nr 1124B;

3) teren 2 KDZ stanowi istniejący przebieg pasa drogowego drogi powiatowej nr 1122B;

4) teren 3 KDZ stanowi istniejący przebieg pasa drogowego drogi powiatowej nr 1121B;

5) szerokości w liniach rozgraniczających, zgodnie z istniejącym podziałem geodezyjnym;

6) na tych terenach zakazuje się lokalizacji konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV;

7) lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV w pobliżu tych terenów należy uzgodnić z zarządcą drogi.

§ 26. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1-14 KDD:

1) przeznaczenie - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z istniejącym podziałem geodezyjnym;

3) na tych terenach zakazuje się lokalizacji konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV;

4) lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV w pobliżu tych terenów należy uzgodnić z zarządcą drogi.

§ 27. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1-18 KDW:

1) przeznaczenie - tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z istniejącym podziałem geodezyjnym;

3) na tych terenach, zakazuje się lokalizacji konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 28. Zarządzenie zastępcze w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk - granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 29. Wykonanie Zarządzenia Zastępczego powierza się Wójtowi Gminy Bakałarzewo.

wz. Wojewody Podlaskiego
Wicewojewoda


Wojciech Dzierzgowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ....................
Wojewody Podlaskiego
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

część graficzna

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ....................
Wojewody Podlaskiego
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ....................
Wojewody Podlaskiego
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ....................
Wojewody Podlaskiego
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe