Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/695/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 i poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) nie naruszają ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku" uchwalonego uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwałami: Nr X/82/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r., Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r. Nr XXXI/373/08 z dnia 8 września 2008 r. oraz uchwałami Rady Miasta Białystok Nr XXXV/405/12 z dnia 26 listopada 2012 r. i Nr LV/634/14 z dnia 10 lutego 2014 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja), uchwalonego uchwałą NR LXI/751/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 259 poz. 2572) składającą się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku zmiany planu.

3. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 3,3 ha zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 - zawierający rysunek zmiany planu;

2) załącznik Nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu.

5. Zmiana planu nie wpływa na sposób oraz zasady realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, określonych w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LXI/751/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r.

§ 2. W uchwale Nr LXI/751/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22 uchyla się ust. 4;

2) w § 23 w ust. 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną na 70 %;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

dopuszcza się lokalizację terenowych urządzeń sportu, rekreacji i kultury, w szczególności: boiska do gier zespołowych (np.: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis ziemny), tory rowerowe, place zabaw dla dzieci, amfiteatr;",

c) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

dopuszcza się realizację ogrodzeń wynikających z konieczności ograniczenia dostępu (użytkowania terenowych urządzeń sportu, rekreacji i kultury) niepowodujących ograniczeń percepcji wizualnej;",

d) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

dopuszcza się powiązanie zagospodarowania terenu z sąsiadującymi terenami o symbolach 5.2UO i 5.3UO.";

3) w § 23 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

zmiany stosunków wodnych i ukształtowania powierzchni terenu z wyjątkiem lokalnych nasypów pod ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe i urządzenia terenowe, o których mowa w ust. 2 pkt 3.";

4) w § 34 w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

KD-3L (ul. M. Pietkiewicza), KD-4L (ul. Ks. W. Pietkuna) i KD-5L (ul. Z. Herberta) - ulice lokalne, drogi gminne o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m z jezdnią 1×2 pasy ruchu; w miejscu lokalizacji pętli autobusowej poszerzenie drogi KD-5L (ul. Z. Herberta) do 61,0 m /wg odczytu geometrycznego z rysunku planu/;".

§ 3. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/751/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) wprowadza się zmianę zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/695/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 23 czerwca 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/695/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) stwierdza się, że do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe