Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/213/2014 Rady Gminy Sokoły

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych):

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110 l - 19,00 zł;

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 l - 20,00 zł;

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l - 33,00 zł;

4) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 400 l - 46,00 zł;

5) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 660 l - 59,00 zł;

6) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l - 85,00 zł;

7) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z kontenera o pojemności 7000 l - 592,00 zł.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi o których mowa w § 1 ust. 1, określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych po przeprowadzeniu segregacji, z pojemnika o pojemności 110 l - 16,00 zł;

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych po przeprowadzeniu segregacji, z pojemnika o pojemności 120 l - 17,00 zł;

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych po przeprowadzeniu segregacji, z pojemnika o pojemności 240 l - 27,00 zł;

4) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych po przeprowadzeniu segregacji, z pojemnika o pojemności 400 l - 37,00 zł;

5) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych po przeprowadzeniu segregacji, z pojemnika o pojemności 660 l - 47,00 zł;

6) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych po przeprowadzeniu segregacji, z pojemnika o pojemności 1100 l -67,00 zł;

7) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych po przeprowadzeniu segregacji, z kontenera o pojemności 7000 l - 460,00 zł;

3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi o których mowa w ust. 1, dotyczące odbierania selektywnie zbieranych odpadów określa się w wysokości:

1) za pojemnik lub worek o pojemności 60 l - 4,00 zł;

2) za pojemnik lub worek o pojemności 110 lub 120 l - 7,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 1100 l - 40,00 zł.

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w wysokości - 26 zł/ m3.

§ 3. Do górnych stawek opłat określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT według stawek określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/103/09 Rady Gminy Sokoły z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (Dz. U. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 83, poz. 835).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe