Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/215/2014 Rady Gminy Sokoły

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sokoły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U z 2012 r. poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno - porządkowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednia bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne;

3) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność;

4) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj.:

a) miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,

b) miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;

5) w przypadku gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 4 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXXI/157/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sokoły (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106 poz. 1566).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe