Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/430/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Juchnowiec Dolny oznaczonych nr geod. 312/9 o szer. pasa drogowego 10 m oraz nr geod. 313/1 o szer. pasa drogowego 6 m

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, z 2013r., poz.64; z 2013r., poz 1318; 2014r., poz. 379 ) i art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 260 z 2013r. poz. 843; z 2013 poz. 1543; z 2014 poz. 659) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych:

1) drogę wewnętrzną usytuowaną w obrębie ewidencyjnym Juchnowiec Dolny oznaczoną nr geod. 312/9 o szer. pasa drogowego 10m.

2) drogę wewnętrzną w obrębie ewidencyjnym Juchnowiec Dolny oznaczoną nr geod. 313/1 o szer. pasa drogowego 6 m.

§ 2. Ustala się przebieg dróg gminnych wymienionych w § 1 zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/430/2014
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe