Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 316/14 Burmistrza Lipska

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/217/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2014 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 65.967 zł oraz zmniejszyć wydatki o 65.169 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.747.060 zł, w tym dochody bieżące 16.637.813 zł i dochody majątkowe 109.247 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 16.737.060 zł, w tym wydatki bieżące 15.882.135 zł i wydatki majątkowe 854.925 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.285.770 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości -10.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 316/14
Burmistrza Lipska
z dnia 30 czerwca 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 603 777,00

798,00

2 604 575,00

85295

Pozostała działalność

218 112,00

798,00

218 910,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

31 312,00

798,00

32 110,00

Zlecone

31 312,00

798,00

32 110,00

Razem:

16 746 262,00

798,00

16 747 060,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 316/14
Burmistrza Lipska
z dnia 30 czerwca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

852 363,00

0,00

852 363,00

60016

Drogi publiczne gminne

833 000,00

0,00

833 000,00

4270

Zakup usług remontowych

130 000,00

- 20 000,00

110 000,00

Własne

130 000,00

- 20 000,00

110 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

191 000,00

20 000,00

211 000,00

Własne

191 000,00

20 000,00

211 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

21 100,00

0,00

21 100,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

21 100,00

0,00

21 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

Własne

5 000,00

- 3 000,00

2 000,00

4260

Zakup energii

9 000,00

5 000,00

14 000,00

Własne

9 000,00

5 000,00

14 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

Własne

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

750

Administracja publiczna

3 047 451,00

0,00

3 047 451,00

75011

Urzędy wojewódzkie

166 200,00

0,00

166 200,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 000,00

- 732,00

7 268,00

Własne

5 000,00

- 732,00

4 268,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

2 000,00

12 000,00

Własne

6 700,00

2 000,00

8 700,00

4260

Zakup energii

3 700,00

- 600,00

3 100,00

Własne

3 700,00

- 600,00

3 100,00

4270

Zakup usług remontowych

1 200,00

- 200,00

1 000,00

Własne

1 200,00

- 200,00

1 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 700,00

- 156,00

2 544,00

Własne

2 700,00

- 156,00

2 544,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

- 200,00

1 300,00

Własne

1 500,00

- 200,00

1 300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 300,00

- 112,00

2 188,00

Własne

1 300,00

- 112,00

1 188,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

119 000,00

0,00

119 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

115 000,00

- 2 000,00

113 000,00

Własne

115 000,00

- 2 000,00

113 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

2 000,00

5 000,00

Własne

3 000,00

2 000,00

5 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 678 731,00

- 2 000,00

2 676 731,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85 000,00

- 1 442,00

83 558,00

Własne

85 000,00

- 1 442,00

83 558,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 791,00

- 2 000,00

3 791,00

Własne

5 791,00

- 2 000,00

3 791,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

74 000,00

6 442,00

80 442,00

Własne

74 000,00

6 442,00

80 442,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

- 2 000,00

8 000,00

Własne

10 000,00

- 2 000,00

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

68 000,00

5 000,00

73 000,00

Własne

68 000,00

5 000,00

73 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

9 000,00

- 3 000,00

6 000,00

Własne

9 000,00

- 3 000,00

6 000,00

4430

Różne opłaty i składki

40 000,00

- 5 000,00

35 000,00

Własne

40 000,00

- 5 000,00

35 000,00

75095

Pozostała działalność

63 520,00

2 000,00

65 520,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

400,00

1 000,00

Własne

600,00

400,00

1 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

1 600,00

4 600,00

Własne

3 000,00

1 600,00

4 600,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

397 773,00

0,00

397 773,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

338 473,00

0,00

338 473,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 100,00

- 693,00

5 407,00

Własne

6 100,00

- 693,00

5 407,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 571,00

693,00

56 264,00

Własne

55 571,00

693,00

56 264,00

801

Oświata i wychowanie

6 040 439,00

0,00

6 040 439,00

80101

Szkoły podstawowe

3 023 790,00

0,00

3 023 790,00

4430

Różne opłaty i składki

5 500,00

50,00

5 550,00

Własne

5 500,00

50,00

5 550,00

4480

Podatek od nieruchomości

158,00

- 50,00

108,00

Własne

158,00

- 50,00

108,00

852

Pomoc społeczna

3 687 753,00

798,00

3 688 551,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 929 248,00

0,00

1 929 248,00

3110

Świadczenia społeczne

1 791 210,00

- 20 260,00

1 770 950,00

Zlecone

1 791 210,00

- 20 260,00

1 770 950,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 120,00

12 260,00

42 380,00

Zlecone

13 500,00

12 260,00

25 760,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

8 000,00

8 000,00

Zlecone

0,00

8 000,00

8 000,00

85295

Pozostała działalność

389 237,00

798,00

390 035,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

798,00

798,00

Zlecone

0,00

798,00

798,00

926

Kultura fizyczna

34 700,00

0,00

34 700,00

92601

Obiekty sportowe

22 777,00

1 000,00

23 777,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 000,00

100,00

11 100,00

Własne

11 000,00

100,00

11 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 300,00

600,00

1 900,00

Własne

1 300,00

600,00

1 900,00

4260

Zakup energii

1 700,00

800,00

2 500,00

Własne

1 700,00

800,00

2 500,00

4270

Zakup usług remontowych

4 500,00

- 500,00

4 000,00

Własne

4 500,00

- 500,00

4 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

11 923,00

- 1 000,00

10 923,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 576,00

224,00

2 800,00

Własne

2 576,00

224,00

2 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 789,00

- 1 224,00

565,00

Własne

1 789,00

- 1 224,00

565,00

Razem:

16 736 262,00

798,00

16 737 060,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 798 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na Drogach gminnych dokonano przesunięcia wydatków o 20.000 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 5.000 zł, w Administracji publicznej o 17.442 zł oraz w Ochotniczych strażach pożarnych o 693 zł i w Oświacie i wychowaniu o 50 zł. W Pomocy społecznej dokonano przesunięcia wydatków o 20.260 zł - wydatki zlecone (§4580 związany jest z odsetkami od zasiłków dla opiekunów). Dokonano przesunięcia wydatków w Kulturze fizycznej o 1.724 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe