Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/422/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 187.126 zł,

2. zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 26.226 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 265.226 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 104.326 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 6 i 8 do uchwały Nr XL/366/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2014 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 38.008.870 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33.140.652 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.868.218 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 47.855.835 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30.271.606 zł,

b) majątkowe w kwocie 17.584.229 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.846.965 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.601.744 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.247.032 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 998.189 zł.

12.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/422/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/422/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/422/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/422/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2014 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/422/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2014 roku

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe