Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 219/14 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz §13 Uchwały Nr 277/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 785 zł,

2. przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł między paragrafami w ramach jednego rozdziału,

3. rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 23.300 zł na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 13.414.589 zł w tym: dochody bieżące 12.200.958 zł dochody majątkowe 1.213.631 zł

- plan wydatków ogółem wynosi 14.914.589 zł w tym: wydatki bieżące 11.228.163 zł wydatki majątkowe 3.686.426 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.500.000 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 219/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 26 czerwca 2014 r. zwiększył o kwotę 785 zł dotację celową na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. W drodze przeniesień w planie wydatków bieżących należy zapewnić brakujące środki na:

- zakup usług w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.500 zł,

- sprostowanie zapisów w księgach wieczystych dotyczących przejmowanych nieruchomości - 2.500 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale Urzędy wojewódzkie - 500 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale Rady gmin - 1.000 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w rozdziale Administracja samorządowa - 500 zł,

3. Z rezerwy ogólnej należy rozdysponować kwotę 23.300 zł na:

- prace konserwatorskie urządzeń związanych z przydomową oczyszczalnią ścieków - 2.194 zł,

- czyszczenie stawów w miejscowościach Brzóski-Stare i Jabłonka-Świerczewo - 21.106 zł.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe