Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 234.2014 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938, 1646), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXV.157.2013 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 . Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę- 467,30 zł

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 25.811,67 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 26.278,97

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 10.794.537,32 zł

- z tego: bieżące 9.973.637,32 zł, majątkowe 820.900,00 zł

2) Plan wydatków ogółem- 9.574.979,13zł

- z tego: bieżące 9.155.141,13 zł, majątkowe 419.838,00 zł

2. Dochody budżetu w wysokości 504.051,00 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 715.507,19 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Mariusz Czaban


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 234.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 234.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 30 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Szudziałowa w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.232.2014.MA z dnia 26.06.2014 r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 467,30 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

2. Przesunięcia w Dz. 801 Oświata i wychowanie dokonano na wniosek dyrektorów szkół w Babikach i Szudziałowie.

3. Przesunięcia w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano na wniosek dyrektora ZGK.

4. Pozostałych przesunięć między paragrafami w ramach danego działu w Dz. 600, 750, 751, 754, 851 dokonano po przeanalizowaniu wydatków bieżących zrealizowanych za I półrocze 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe