Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/331/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz.645 i poz.1318 oraz z 2014r. poz.379), i art. 90 t ust.1 pkt 1 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz .U. z 200 4r.Nr 256, poz.2572 z późn.zm) - Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się program lokalny w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo zwany dalej "lokalnym programem" .

2. Celem lokalnego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc materialną sprzyjającą kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, dla uczniów zamieszkujących teren Gminy Michałowo.

3. Adresatem lokalnego programu będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2. Ustala się szczegółowe warunki i zasady realizacji lokalnego programu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/331/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 lipca 2014 r.

Regulamin lokalnego programu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Michałowo

§ 1. 1. Celem lokalnego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc materialną sprzyjającą kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, dla uczniów zamieszkujących teren Gminy Michałowo.

2. Szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w ust. 1 to szkoły ponadgimnazjalnej w rozumieniu art.9 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2. 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych ma formę częściowej refundacji kosztów zakupu biletów miesięcznych uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących teren Gminy Michałowo.

2. Refundacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 50% miesięcznego biletu na dojazd do szkoły środkami komunikacji publicznej.

3. Wysokość refundacji, o której mowa w ust. 1 następuje za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły, a warunkiem otrzymania przez ucznia refundacji jest okazanie imiennego biletu miesięcznego zakupionego na dany miesiąc roku szkolnego.

§ 3. 1. Obsługę lokalnego programu zapewnia Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, w oparciu o środki finansowe przeznaczone na ten cel. Środki finansowe przekazywane będą Ośrodkowi na wniosek kierownika, po uprzednim zapotrzebowaniu środków w oparciu o informację o ilości uczniów kwalifikujących się do uczestnictwa w programie.

2. Wypłata kwoty refundacji następować będzie w ostatniej dekadzie danego miesiąca, na który zakupiono bilet miesięczny.

§ 4. Uzyskanie prawa do refundacji, o której mowa § 2 ust. 1 nie koliduje z prawem do otrzymywania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do tegoż zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, a które to świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

§ 5. Uczeń traci prawo do refundacji w następujących przypadku gdy przestaje kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe