Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/332/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Michałowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Skwerowi położonemu w Michałowie na działce nr 1145/1 o pow. 1021 m2, oznaczonemu na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: skwer św. Mikołaja.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/332/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 lipca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe