Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/333/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r., poz. 379) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy Spadowej w mieście Michałowo na św. Jana Pawła II.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe