Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/337/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz.379) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/337/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 lipca 2014 r.

Regulamin Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka

1. Właścicielem portu jest Gmina Michałowo

2. Osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do stosowania Regulaminu Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka.

3. Korzystanie z Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka jest płatne wg. stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Michałowa.

4. Po zezwolenia na cumowanie jednostki należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Michałowie,

5. W przypadku slipowania jednostek należy pojazdy samochodowe wraz z przyczepami pozostawić poza terenem portu (dotyczy w szczególności wędkarzy korzystających z Portu w Rybakach nad Zalewem Siemianówka).

6. Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

7. Łodzie należy cumować do kei w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania innym jednostkom.

8. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie

9. W basenie portowym oraz na terenie całego portu zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia, w tym w szczególności:

a) rzucania i wleczenia kotwic,

b) mycia jachtów, camperów i przyczep campingowych z użyciem detergentów,

c) mycia naczyń,

d) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska,

e) wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,

f) pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie kontenerami,

g) kąpieli w basenie portowym,

h) rozpalania ognisk

i) prowadzenia lub pozostawiania psów bez smyczy lub kagańca,

j) pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru,

k) prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie portu,

l) umieszczanie reklam i innych ogłoszeń bez wiedzy właściciela portu

m) zachowania niezgodnego z zasadami społecznymi etykiety żeglarskiej oraz stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób (m.in. wychodzenia poza barierki falochronu)

9. Wszelkie pojazdy mechaniczne powinny być parkowane tak żeby nie blokować slipu, wjazdu do portu i dostępu do pomieszczeń portowych.

10. Za szkody powstałe wskutek manewrowania w porcie odpowiedzialność ponosi właściciel lub sternik, który te szkody spowodował,

11. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, a sternicy łodzi do przepisów ustawy o żegludze śródlądowej i rybactwie śródlądowym (dotyczy wyposażenia jednostek pływających).

12. Każda jednostka pływająca, która może zatonąć, (jest podtopiona) może zostać usunięta z portu na koszt właściciela.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe