Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/489/14 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/421/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 22.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 22.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy- 75.620.461 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 59.208.944 zł,

- majątkowe w wysokości 16.411.517 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy- 76.619.476 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 53.588.223 zł,

- majątkowe w wysokości 23.031.253 zł.

§ 3. 1. Dochody w kwocie 2.832.327 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.831.342 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 6.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.831.342 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.400.706 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 16.023.277 zł.

§ 5.

§ 12. ust. 1 uchwały nr XLI/421/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2014 otrzymuje brzmienie: "§ 12 ust. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 6.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 3.831.342 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.400.706 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 16.023.277 zł."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Witold Mojkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/489/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/489/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/489/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe