Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/349/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mońki na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz 92601 § 6207 o kwotę 161.530zł- dotacja na realizację zadania z udziałem środków unijnych zadań własnych

2. Zwiększa sie plan dochodów o kwotę 167.600zł z tego:

1) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż., rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 5.000 zł - dotacja na pomoc finansową na realizację zadań własnych,

2) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2710 o kwtę 6.600zł- dotacja na pomoc finansową na realizacje zadań własnych,

3) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 § 6290 o kwotę 156.000 zł- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pozyskane z innych źródeł na zadania własne.

3. Zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 696.030zł z tego:

1) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 15.530zł w tym;

a) rozdz. 85203 § 6050 o kwotę 5.530zł- wydatki inwestycyjne zadań zleconych;

b) rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 10.000zł- wydatki na świadczenia społeczne zadań własnych.

2) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 169.000zł w tym;

a) rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 60.000zł- wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych;

b) rozdz. 90017 § 6210 o kwotę 39.000zł- dotacje celową dla zakładu budżetowego na realizację zadań własnych;

c) rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 10.000zł, § 4300 o kwotę 60.000zł razem 70.000zł- wydatki na zakup materiałów i zakup usług zadan własnych

3) dział 926- Kultura fizyczna, o kwotę 511.500zł z tego:

a) rozdz. 92601 § 6057 o kwotę 161.530zł, § 6059 o kwotę 327.970 zł razem 489.500zł- wydatki inwestycyjne z udziałem śodków unijnych zadań własnych;

b) rozdz. 92605 § 2360 o kwotę 22.000zł- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej zadań własnych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 702.100zł z tego:

1) dział 600- Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 20.000zł- wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

2) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 99.000zł- wydatki na wypłatę odszkodowań zadań własnych,

3) dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 30.000zł- wydatki na zakupy inwestycyjne zadań własnych,

4) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż, rozdz 75412 § 4210 o kwotę 5.000zł- wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

5) dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz 80132 § 4240 o kwotę 30.000zł- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych zadań własnych,

6) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 6.600zł- dotacje dla instytucji kultury zadań włąsnych

7) dział 926 Kultura fizycznao kwotę 511.500zł z tego:

a) rozdz 92601 § 6050 o kwotę 489.500zł- wydatki inwestycyjne zadań własnych;

b) rozdz. 92604 § 4300 o kwotę 22.000zł- wydatki na zakup usług posostałych zadań własnych.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.500.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 355.000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie1.377.773 zł.

§ 3. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na 2014r.:

a) załącznik Nr 1 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014r.;

b) załącznik Nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2014r., które otrzymują brzmienie załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 355.000 zł;

c) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.377.773 zł.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 39.804.299 zł, z tego:

a) dochody bieżące 35.481.672 zł;

b) dochody majątkowe 4.322.627 zł.

2) Wydatki ogółem 37.877.320 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 33.890.421 zł;

b) wydatki majątkowe 3.986.899 zł.

3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.545.211 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2013r.

4) Nadwyżkę budżetową w wysokości 381.768 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/349/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/349/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 16 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe