Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 192/2014 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 14 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXI/222/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r poz.266), zarządzam co następuje

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.729 zł z tego:

1) Zadania własne: 86.729 zł

a) Dział 852, rozdział 85213 § 2030 2.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85214 § 2030 42.714zł

c) Dział 852, rozdział 85216 § 2030 22.665 zł

d) Dział 852, rozdział 85295 § 2030 19.350 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.076 zł z tego:

1) Zadania własne: 92.076 zł

a) Dział 600, rozdział 60016 § 4210 3.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85213 § 4130 2.000 zł

c) Dział 852, rozdział 85214 § 3110 42.714zł

d) Dział 852, rozdział 85216 § 3110 22.665 zł

e) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 19.350 zł

f) Dział 921, rozdział 92109 § 4210 2.347 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.347 zł z tego:

1) Zadania własne: 5.347 zł

a) Dział 600, rozdział 60016 § 4270 3.000 zł

b) Dział 921, rozdział 92109 § 4300 2.347 zł

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25.876.561 zł. w tym bieżące -15.623.951 zł majątkowe-10.252.610 zł

2) Plan wydatków ogółem 28.726.241 zł w tym bieżące -14.272.976 zł majątkowe -14.453.265 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.849.680 zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.800.000zł oraz wolne środki w wysokości 49.680zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Uzasadnienie

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 86.729zł z następujących tytułów: -na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.242.2014.BB z dnia 07 lipca 2014) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 19.350zł na realizację zadań własnych w rozdziale 85295, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, -na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego
( pismo Nr FB-II.3111.279.2014.BB z dnia 11 lipca 2014) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 2.000 zł na realizację zadań własnych w rozdziale 85213, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, -na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.281.2014.BB z dnia 11 lipca 2014) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 42.714 zł na realizację zadań własnych w rozdziale 85214, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, -na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo Nr FB-II.3111.278.2014.BB z dnia 11 lipca 2014) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 22.665 zł na realizację zadań własnych w rozdziale 85216, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe