Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/211/2014 Rady Gminy Sokoły

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi - 16.949.258,28 zł, w tym:

a) bieżące - 15.712.427,28 zł,

b) majątkowe - 1.236.831 zł;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi - 16.553.258,28 zł, w tym:

a) bieżące - 14.613.989,28 zł,

b) majątkowe - 1.939.269 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. do uchwały budżetowej Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2013 roku. Stanowi on załącznik Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r. do uchwały budżetowej Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2013 roku. Stanowi on załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/211/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 15 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/211/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 15 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/211/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 15 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/211/2014
Rady Gminy Sokoły
z dnia 15 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/211/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku

Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększona została dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wprowadzona ona jest na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach Rada Gminy zdecydowała o udzieleniu dotacji tej jednostce na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4, przeznaczając na ten cel 300.000 zł. Pozostałe środki jednostka otrzymała z Komendy Głównej ZOSP 150.000 zł oraz z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego ZOSP - 150.000 zł.

Ogółem zwiększa się dochody o 26.774 zł i wynoszą one 16.949.258,28 zł, w tym dochody bieżące 15.712.427,28 zł i majątkowe 1.236.831 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę 26.774 zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą 16.613.989,28 zł, w tym wydatki bieżące 14.613.989,28 zł i majątkowe 1.939.269 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe