Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 277/14 Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz Uchwały Nr 1518/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na 2014 rok, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 376,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 376,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 13.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem 14.654.059,74 zł., z tego:

- dochody bieżące 8.620.824,27 zł.;

- dochody majątkowe 6.033.235,47 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem 11.913.162,74 zł., z tego:

- wydatki bieżące 8.523.005,27 zł.;

- wydatki majątkowe 3.390.157,47 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Wójta


Wojciech Krzywiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

897 356,79

376,08

897 732,87

85295

Pozostała działalność

10 300,00

376,08

10 676,08

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 300,00

376,08

10 676,08

Razem:

961 441,86

376,08

961 817,94

Razem własne dochody, z tego:

13 692 241,80

0,00

13 692 241,80

Własne dochody bieżące:

7.659.006,33

0,00

7.659.006,33

Własne dochody majątkowe:

6.033.235,47

0,00

6.033.235,47

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

961 441,86

376,08

961 817,94

Razem:

14.653.683,66

376,08

14.654.059,74


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 131 750,00

0,00

3 131 750,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 131 750,00

0,00

3 131 750,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

2 000,00

2 500,00

4270

Zakup usług remontowych

39 500,00

- 2 000,00

37 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

736 860,80

0,00

736 860,80

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

220 400,00

0,00

220 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4270

Zakup usług remontowych

33 000,00

- 2 000,00

31 000,00

90013

Schroniska dla zwierząt

16 000,00

1 000,00

17 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

1 000,00

5 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

83 000,00

- 1 000,00

82 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

31 800,00

- 1 000,00

30 800,00

Razem:

10 951 344,80

0,00

10 951 344,80

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

897 356,79

376,08

897 732,87

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

873 000,00

0,00

873 000,00

3110

Świadczenia społeczne

830 270,00

- 8 000,00

822 270,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 000,00

8 000,00

20 000,00

85295

Pozostała działalność

10 300,00

376,08

10 676,08

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

376,08

376,08

Razem:

961 441,86

376,08

961 817,94

Razem własne wydatki, z tego:

10 951 344,80

0,00

10 951 344,80

Własne wydatki bieżące:

7.561.187,33

0,00

7.561.187,33

Własne wydatki majątkowe:

3.390.157,47

0,00

3.390.157,47

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

961 441,86

376,08

961 817,94

Razem:

11.912.786,66

376,08

11.913.162,74


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 277/14
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 376,08 złó. dz.852, rozdz.85295 § 2010.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie kwoty 2.000,00 zł. w ramach działu 600 z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych;

2) przeniesienie kwoty 8.000,00 zł. w ramach działu 852 z przeznaczeniem na wypłatę ubezpieczeń społecznych za świadczeniobiorców;

3) zwiększenie dotacji celowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 376,08 zł.dz.852, rozdz.85295 § 4010;

4) przeniesienie kwoty 3.000,00 zł. w ramach działu 900 z przeznaczeniem na: zakup materiałów do naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2.000,00 zł., opłatę za utrzymanie bezdomnego konia w kwocie 1.000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe