Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 533/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 21 lipca 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 225, poz. 872, poz. 882, poz. 1187, poz. 1220, poz. 1686, poz. 1829, poz. 1830, poz. 1973, poz. 2005, poz. 2200, poz. 2302, poz. 2373, poz. 2595, poz. 2597, poz. 2598, poz. 2642) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.192.184 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 62.787.778 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.420.297 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 50.608 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.404.406 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.317.789 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 60.536.408 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.420.297 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 50.608 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.781.381 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 416.433 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 12.500 zł);

5) nadwyżka budżetu w kwocie 874.395 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 533/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 lipca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

257 199

w tym dochody bieżące

0

257 199

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

201 219

w tym dochody bieżące

0

201 219

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

201 219

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

96 760

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

96 760

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

0

33 125

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

33 125

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

71 334

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

71 334

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

55 980

w tym dochody bieżące

0

55 980

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

55 980

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

0

6 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

6 000

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

49 980

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

49 980

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 533/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

109 353

366 552

w tym wydatki bieżące

109 353

366 552

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

11 132

212 351

w tym wydatki bieżące

11 132

212 351

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 600

Transport i łączność

3 500

3 500

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

3 500

3 500

§ 4270

Zakup usług remontowych

3 500

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

3 500

Dział 758

Różne rozliczenia

5 000

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

5 000

0

§ 4810

Rezerwy

5 000

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

2 632

2 632

Rozdział 80104

Przedszkola

2 632

2 632

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 632

§ 4270

Zakup usług remontowych

2 632

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

201 219

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0

96 760

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

96 760

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

0

33 125

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

33 125

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

71 334

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

71 334

Dział 926

Kultura fizyczna

0

5 000

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

0

5 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

5 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

98 221

154 201

w tym wydatki bieżące

98 221

154 201

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

98 221

154 201

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

95 000

95 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

95 000

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

95 000

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

0

6 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

5 883

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

117

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0

49 980

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

49 980

Rozdział 85295

Pozostała działalność

3 221

3 221

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

3 221

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 221

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe