Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 289/2014 Burmistrza Krynek

z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/131/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2014 rok" dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2014 rok" dokonuje się zwiększenia oraz przeniesień w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.907.883,-zł, w tym: dochody bieżące 9.409.883,-zł i dochody majątkowe 498.000,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.584.461,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.921.362,-zł i wydatki majątkowe 663.099,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 289/2014
Burmistrza Krynek
z dnia 30 lipca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

830.221,00

502,00

830.723,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.200,00

502,00

1.702,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.200,00

502,00

1.702,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE:

1.034.315,00

502,00

1.034.817,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

88.754,00

540,00

89.294,00

80101

Szkoły podstawowe

3.860,00

540,00

4.400,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

540,00

540,00

852

Pomoc społeczna

591.100,00

120.693,00

711.793,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

346.000,00

73.224,00

419.224,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

346.000,00

73.224,00

419.224,00

85216

Zasiłki stałe

56.000,00

7.487,00

63.487,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

56.000,00

7.487,00

63.487,00

85295

Pozostała działalność

114.100,00

39.982,00

154.082,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

94.100,00

39.982,00

134.082,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.253.833,00

121.233,00

8.375.066,00

DOCHODY OGÓŁEM:

9.786.148,00

121.735,00

9.907.883,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 289/2014
Burmistrza Krynek
z dnia 30 lipca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

830.221,00

502,00

830.723,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

797.000,00

0,00

797.000,00

3110

Świadczenia społeczne

755.908,00

- 1.499,00

754.409,00

4580

Pozostałe odsetki

1.392,00

1.499,00

2.891,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.200,00

502,00

1.702,00

3110

Świadczenia społeczne

1.200,00

502,00

1.702,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:

1.034.315,00

502,00

1.034.817,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1.411.450,00

0,00

1.411.450,00

75023

Urzędy gmin

1.038.996,00

0,00

1.038.996,00

4300

Zakup usług pozostałych

47.000,00

- 1.000,00

46.000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1.750,00

1.000,00

2.750,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

152.447,00

0,00

152.447,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

145.447,00

0,00

145.447,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

400,00

100,00

500,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.000,00

- 100,00

900,00

758

Różne rozliczenia

104.038,00

- 38.200,00

65.838,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

104.038,00

- 38.200,00

65.838,00

4810

Rezerwy

104.0328,00

- 38.200,00

65.838,00

801

Oświata i wychowanie

2.598.730,00

38.740,00

2.637.470,00

80101

Szkoły podstawowe

1.446.229,00

9.190,00

1.455.419,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

913.280,00

8.650,00

921.930,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

9.000,00

540,00

9.540,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

51.497,00

29.550,00

81.047,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2.780,00

1.470,00

4.250,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33.967,00

21.200,00

55.167,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

6.600,00

5.400,00

12.000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

950,00

600,00

1.550,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.000,00

880,00

2.880,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

151.570,00

0,00

151.570,00

4300

Zakup usług pozostałych

19.500,00

- 500,00

19.000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

510,00

500,00

1.010,00

852

Pomoc społeczna

988.730,00

120.693,00

1.109.423,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

382.000,00

73.224,00

455.224,00

3110

Świadczenia społeczne

370.059,00

73.224,00

443.283,00

85216

Zasiłki stałe

56.000,00

7.487,00

63.487,00

3110

Świadczenia społeczne

56.000,00

7.487,00

63.487,00

85295

Pozostała działalność

197.900,00

39.982,00

237.882,00

3110

Świadczenia społeczne

177.900,00

39.982,00

217.882,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.548.728,00

0,00

1.548.728,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

511.560,00

0,00

511.560,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

203.300,00

- 300,00

203.000,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

0,00

300,00

300,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

199.500,00

0,00

199.500,00

4260

Zakup energii

180.000,00

- 18.300,00

161.700,00

4270

Zakup usług remontowych

9.000,00

- 7.000,00

2.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10.490,00

25.300,00

35.790,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:

7.765.312,00

121.233,00

7.886.545,00

WYDATKI OGÓŁEM:

9.462.726,00

121.735,00

9.584.461,00


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 289/2014 Burmistrza Krynek z dnia 30 lipca 2014 r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na zadania zlecone o kwotę 502,-zł. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na zadania własne o kwotę 121.735,-zł w tym: w dziale 80101 Oświata i wychowanie o kwotę 540,- zł są to środki przeznaczone na wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia "Misja Przyroda". W Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o 120.693,-zł. w tym: w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 73.224,-zł, w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 7.487,-zł, oraz w rozdziale 85295 na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 39. 982,-zł.

O wyżej wymienione kwoty zwiększono także wydatki budżetowe w dziale 801 Oświata i wychowanie - 540,-zł oraz w dziale 852 Pomoc społeczna - 120.693,-zł.

Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 38.200,-zł i zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101 i 80103.

Dokonano także przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących własnych w ramach rozdziału 75023 Urzędy gmin, 75412 Ochotnicze straże pożarne, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zadań bieżących zleconych w ramach rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe