Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 4/2014 Wojewody Podlaskiego

z dnia 8 sierpnia 2014r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i sokólskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, na którym występuje afrykański pomór świń, gdzie zewnętrzną granicę określa się w sposób następujący:

a) od wschodu - wzdłuż linii prostej od miejscowości Sanniki w kierunku południowym do drogi Józefowo-Kruszyniany, a następnie wzdłuż linii prostej do północnych granic miejscowości Grzybowce,

b) od południa - od północnej granicy miejscowości Grzybowce wzdłuż linii prostej w kierunku zachodnim do miejscowości Glejsk,

c) od zachodu - od miejscowości Glejsk, wzdłuż rzeki Supraśl do drogi Józefowo - Piłatowszczyzna, w kierunku północnym do granicy powiatów na wysokości miejscowości Nietupa,

d) od północy - od skrzyżowania dróg Piłatowszczyzna - Nietupa - Górany wzdłuż rzeki Nietupa w kierunku wschodnim do drogi z miejscowości Nietupa przez Szaciły, i dalej 1 km w kierunku wschodnim wzdłuż drogi w kierunku Sannik;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

a) od wschodu - od miejscowości Białogorce do skrzyżowania dróg Kruszyniany - Łosiniany, wzdłuż linii prostej w kierunku południowym do drogi nr 65 (3 km w kierunku zachodnim od miejscowości Bobrowniki), w linii prostej w kierunku południowo-zachodnim do miejscowości Zubki,

b) od południa - od miejscowości Zubki wzdłuż linii prostej w kierunku południowo-zachodnim do miejscowości Mieleszki, wzdłuż linii prostej w kierunku zachodnim do miejscowości Pieńki Kolonia wzdłuż drogi do miejscowości Dzierniakowo,

c) od zachodu - wzdłuż linii prostej w kierunku północnym od miejscowości Dzierniakowo do wschodniej granicy miejscowości Pieszczaniki, wzdłuż drogi z miejscowości Pieszczaniki przez Radunin do miejscowości Borsukowizna, w linii prostej w kierunku północno-zachodnim do nieoznakowanego cieku wodnego na wysokości miejscowości Kłysawka, w linii prostej w kierunku wschodnim do skrzyżowania dróg Nowa Świdziałówka - Ostrów Południowy - Ozierskie,

d) od północy - od skrzyżowania dróg Nowa Świdziałówka - Ostrów Południowy - Ozierskie, wzdłuż linii prostej w kierunku wschodnim do miejscowości Nietupa - Kolonia, wzdłuż drogi z miejscowości Nietupa - Kolnia przez Plebanowo do miejscowości Białogorce.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeśli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY" Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii oraz ich utrzymanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów, wystaw zwierząt, oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeśli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY"

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.

§ 6. Nakazy i zakazy o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Białostockiego i Staroście Powiatu Sokólskiego, Zarządowi Dróg Powiatowych w Białymstoku i Zarządowi Dróg Powiatowych w Sokółce, Miejskiemu Komendantowi Policji w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi Policji w Sokółce, Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach, Burmistrzowi Krynek i Wójtowi Gminy Gródek.

§ 8. Wójt Gminy Gródek i Burmistrz Krynek oznakują obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Białymstoku i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sokółce.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Gródek i Krynki.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe