Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/570/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.061.374 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.363.331 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.775.011 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.076.968 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 314.756.718 zł, w tym:

a) bieżących 282.955.579 zł,

b) majątkowych 31.801.139 zł;

2) plan po stronie wydatków 324.368.721 zł, w tym:

a) bieżących 267.949.910 zł,

b) majątkowych 56.418.811 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego).

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1 Dwl do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik1%20Dwl.pdf


Załącznik Nr 1D og do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik1D%20og.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2W wl do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik2W%20wl.pdf


Załącznik Nr 2R do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik2R.pdf


Załącznik Nr 2W og do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik2W%20og.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4spoza do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik4spoza.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn."Przebudowa ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653" i dostosowaniem planu dochodów do wartości kosztorysowej w przedmiotowym projekcie oraz realizacją zadania pn. "Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem" ;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

3) działu 720 Informatyka - związane z realizacją zadania pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa";

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz różnych opłat;

6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r. na zadanie pn."Dokumentacja przyszłościowa";

7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w szkołach i przedszkolach;

8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;

9) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe, realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych - Suwalski Internet Równych Szans;

10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektu pn. "Zainwestuj w zawodówkę - SOSW 1" ;

11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy zwiększenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zwiększeniem środków na podatek od nieruchomości oraz realizacją zadań inwestycyjnych, w tym: budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8, przebudową skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, Modernizacją parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego, przebudową ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 i dostosowaniem planu wydatków do wartości kosztorysowej oraz budową ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza;

2) działu 630 - Turystyka - związane z przesunięciem środków na realizację zadania pn."Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)" - wykonanie chodnika przed budynkiem I LO;

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

4) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na budowę instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal;

5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta i dotyczy projektu pn. "Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach oraz dofinansowaniem wydatków związanych z obchodami Dni Suwałk;

6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

7) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe

oraz ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym przesunięciem środków na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycielom, modernizację i termomodernizację obiektów oświatowych, realizację zadania pn. "Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)" oraz nauką dzieci z gminy Szypliszki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;

9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych zakresie programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotyczy funkcjonowania Izby Wytrzeźwień;

10) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na zasiłki stałe, okresowe i realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Suwałkach oraz realizacją projektu pn. "Zainwestuj w zawodówkę - SOSW 1";

12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni w zakresie oczyszczania miasta, w tym realizacją zadania pn. "Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki" oraz zwiększeniem wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizacją zadań pn.: "Fragmenty sieci energetycznych" i "Dokumentacja przyszłościowa";

14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym dofinansowaniem imprezy Suwałki Blues Festival oraz wyjazd młodzieży na Międzynarodowy Festiwal we Włoszech;

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadania pn. "Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)" oraz przesunięciem środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe