Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV.188.2014 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 225 036,00 zł

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35 834,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 299 086,00 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109 884,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
1) Plan dochodów ogółem11 811 314,73 zł z tego:
- bieżące w wysokości 9 900 513,73 zł
- majątkowe w wysokości 1 910 801,00 zł
2) Plan wydatków ogółem 11 811 314,73 z tego:
- bieżące w wysokości 9 105 346,73 zł
- majątkowe w wysokości2 705 968,00 zł

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 - zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - przychody 670 746,00 zł, koszty 670 563,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Bogusław Brzostowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV.188.2014
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe