Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 239.2014 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXV.157.2013 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 17.098 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 26.598 zł

3. Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej Dz. 758 rozdz.75818 § 4810 o kwotę - 9.500 zł

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 10.817.144,12 zł

- z tego: bieżące 9.996.244,12 zł, majątkowe 820.900,00 zł

2) Plan wydatków ogółem- 9.597.585,93 zł

2. z tego: bieżące 9.177.747,93 zł, majątkowe 419.838,00 zł

2. Dochody budżetu w wysokości 504.051,00 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 715.507,19 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Mariusz Czaban


Załącznik do Zarządzenia Nr 239.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały one podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków , a w szczególności:

1. Przesunięcia w Dz. 801 Oświata i wychowanie i Dz. 900 Gospodarka komunalna zostały dokonane wg wniosków złożonych przez kierowników jednostek.

2. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 9.500 zł, a zwiększa plan wydatków o kwotę 2.000 zł. w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, na zakup usług oraz w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 7.500 zł.

Wszystkie zmiany wynikają z bieżącej analizy wydatków i mieszczą się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe