Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 159.2014 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 - realizacja planowanych dochodów za 2013 rok,

2. Załącznik Nr 2 - realizacja planowanych wydatków za 2013 rok,

3. Załącznik Nr 3 - zestawienie udzielonych dotacji za 2013 rok,

4. Załącznik Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2013 rok,

5. Załącznik Nr 5 - część opisowa ,,Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok",

6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2013 rok z częścią opisową,

7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2013 rok z częścią opisową.

8. Załącznik Nr 8 - informacja o stanie mienia za 2013 rok.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Leon Małaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 159.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 159.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Realizacja planowanych wydatków za 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 159.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 159.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 159.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 159.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za 2013 rok.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 159.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za 2013 rok.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 159.2014
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

MIENIE KOMUNALNE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe