Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 23/84/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379), art. 222. ust. 4 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz. 223) oraz § 12 pkt. 4) i 5) uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu na rok 2014 o kwotę 237.200,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 31.976,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 269.176,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 58.859.480,75 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.019.918,00 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.839.562,75 zł.,

2) plan wydatków ogółem 60.438.509,75 zł.,

a) plan wydatków bieżących 50.350.976,00 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 10.087.533,75 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.579.029,00 będą wolne środki w kwocie 143.646,00 zł. oraz przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.435.383,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/84/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 lipca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

39.979.618,00

0,00

0,00

39.979.618,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.492.675,00

0,00

0,00

1.492.675,00

majątkowe

majątkowe

7.839.562,75

0,00

0,00

7.839.562,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.255.849,00

0,00

0,00

1.255.849,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

70.000,00

0,00

237.200,00

307.200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70.000,00

0,00

237.200,00

307.200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70.000,00

0,00

237.200,00

307.200,00

bieżące

10.803.100,00

0,00

237.200,00

11.040.300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.291.000,00

0,00

0,00

4.291.000,00

Ogółem:

58.622.280,75

0,00

237.200,00

58.859.480,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7.039.524,00

0,00

0,00

7.039.524,00

bieżące

50.782.718,00

0,00

237.200,00

51.019.918,00

majątkowe

7.839.562,75

0,00

0,00

7.839.562,75


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/84/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

30.000,00

0,00

30.000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

30.000,00

0,00

30.000,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

39.288,00

39.288,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

39.288,00

39.288,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

przed zmianą

12.118.068,75

3.762.005,00

8.356.063,75

zmniejszenie

-10.056,00

-10.056,00

0,00

zwiększenie

10.056,00

10.056,00

0,00

po zmianach

12.118.068,75

3.762.005,00

8.356.063,75

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

12.115.068,75

3.759.005,00

8.356.063,75

zmniejszenie

-10.056,00

-10.056,00

0,00

zwiększenie

10.056,00

10.056,00

0,00

po zmianach

12.115.068,75

3.759.005,00

8.356.063,75

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

315.853,00

315.853,00

0,00

zmniejszenie

-10.056,00

-10.056,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

305.797,00

305.797,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

przed zmianą

61.552,00

61.552,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

10.056,00

10.056,00

0,00

po zmianach

71.608,00

71.608,00

0,00

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

754.836,00

754.836,00

0,00

zmniejszenie

-18.654,00

-18.654,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

736.182,00

736.182,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

754.836,00

754.836,00

0,00

zmniejszenie

-18.654,00

-18.654,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

736.182,00

736.182,00

0,00

4810

Rezerwy

przed zmianą

754.836,00

754.836,00

0,00

zmniejszenie

-18.654,00

-18.654,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

736.182,00

736.182,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

16.731.232,00

16.731.232,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18.654,00

18.654,00

0,00

po zmianach

16.749.886,00

16.749.886,00

0,00

80120

Licea ogólnokształcące

przed zmianą

4.762.874,00

4.762.874,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18.654,00

18.654,00

0,00

po zmianach

4.781.528,00

4.781.528,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

przed zmianą

6.700,00

6.700,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18.654,00

18.654,00

0,00

po zmianach

25.354,00

25.354,00

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2.587.090,00

2.587.090,00

0,00

zmniejszenie

-3.266,00

-3.266,00

0,00

zwiększenie

3.266,00

3.266,00

0,00

po zmianach

2.587.090,00

2.587.090,00

0,00

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

673.216,00

673.216,00

0,00

zmniejszenie

-3.266,00

-3.266,00

0,00

zwiększenie

3.266,00

3.266,00

0,00

po zmianach

673.216,00

673.216,00

0,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

132.284,00

132.284,00

0,00

zmniejszenie

-2.776,00

-2.776,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

129.508,00

129.508,00

0,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

15.685,00

15.685,00

0,00

zmniejszenie

-490,00

-490,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

15.195,00

15.195,00

0,00

4307

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

37.603,00

37.603,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2.776,00

2.776,00

0,00

po zmianach

40.379,00

40.379,00

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

4.189,00

4.189,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

490,00

490,00

0,00

po zmianach

4.679,00

4.679,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

49.328.921,75

39.271.388,00

10.057.533,75

zmniejszenie

-31.976,00

-31.976,00

0,00

zwiększenie

31.976,00

31.976,00

0,00

po zmianach

49.328.921,75

39.271.388,00

10.057.533,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

700

Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą

70.000,00

70.000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

237.200,00

237.200,00

0,00

po zmianach

307.200,00

307.200,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą

70.000,00

70.000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

237.200,00

237.200,00

0,00

po zmianach

307.200,00

307.200,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

61.359,00

61.359,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

237.200,00

237.200,00

0,00

po zmianach

298.559,00

298.559,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

10.803.100,00

10.803.100,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

237.200,00

237.200,00

0,00

po zmianach

11.040.300,00

11.040.300,00

0,00

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

60.201.309,75

50.113.776,00

10.087.533,75

zmniejszenie

-31.976,00

-31.976,00

0,00

zwiększenie

269.176,00

269.176,00

0,00

po zmianach

60.438.509,75

50.350.976,00

10.087.533,75

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe