Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 222/14 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz §13 Uchwały Nr 277/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. przeniesieniu kwoty 3.626 zł między paragrafami w ramach jednego rozdziału,

2. rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 300 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.403.448 zł w tym: dochody bieżące 12.241.592 zł dochody majątkowe 2.161.856 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.651.598 zł w tym: wydatki bieżące 11.273.496 zł wydatki majątkowe 5.378.102 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 222/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 222/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 23 lipca 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. W trakcie realizacji budżetu pojawiła się konieczność dokonania przesunięć w planie wydatków bieżących na ogólną sumę 3.626 zl w celu zapewnienia brakujących środków na:

- przewóz dzieci na kolonie letnie w ramach wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1.500 zł.

- remont urządzeń odprowadzających ścieki z oczyszczalni przydomowych - 2.126 zł.

2. Z rezerwy ogólnej należy przenieść kwotę 300 zł na uzupełnienie brakujących środków przeznaczonych na ułożenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe