Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz § 11 pkt. 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 23.054 zł

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 54.000 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 23.054 zł

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 54.000 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.190.033 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 93.329 zł

b) dochody bieżące - 12.096.704 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.840.205 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.004.946 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 29.300 zł

b) wydatki bieżące - 11.975.646

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.840.205 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 439.775 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 lipca 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 15.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.242.2014.BB z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 54.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.308.2014.BB w związku z ustalonymi kryteriami podziału dotacji.

2) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 w kwocie 3.225 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.278.2014.BB z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 w kwocie 4.359 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.281.2014.BB z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

4) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 w kwocie 470 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.279.2014.BB z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

5) W dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 będą niewykorzystane środki na świadczeniach społecznych w kwocie 9.172 zł natomiast brakuje środków w § 4110 w kwocie 9.172 zł na składki społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

6) W dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 300 a zwiększa się § 4410 o kwotę 300 na wypłatę delegacji służbowych.

7) W dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 i § 4109 zmniejsza się wydatki w kwocie 10.000 zł natomiast zwiększa się § 4307 i § 4309 o kwotę 10.000 zł na opłatę faktur za wykonane usługi.


[1]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe