Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 25/92/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379), art. 222. ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379), art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz. 223) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 26.500,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 26.500,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 58.859.480,75 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.019.918,00 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.839.562,75 zł.,

2) plan wydatków ogółem 60.438.509,75 zł.,

a) plan wydatków bieżących 50.350.976,00 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 10.087.533,75 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.579.029,00 będą wolne środki w kwocie 143.646,00 zł. oraz przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.435.383,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/92/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

30.000,00

0,00

30.000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

30.000,00

0,00

30.000,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

39.288,00

39.288,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

39.288,00

39.288,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

736.182,00

736.182,00

0,00

zmniejszenie

-800,00

-800,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

735.382,00

735.382,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

736.182,00

736.182,00

0,00

zmniejszenie

-800,00

-800,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

735.382,00

735.382,00

0,00

4810

Rezerwy

przed zmianą

736.182,00

736.182,00

0,00

zmniejszenie

-800,00

-800,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

735.382,00

735.382,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

16.749.886,00

16.749.886,00

0,00

zmniejszenie

-22.700,00

-22.700,00

0,00

zwiększenie

22.700,00

22.700,00

0,00

po zmianach

16.749.886,00

16.749.886,00

0,00

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

7.330.433,00

7.330.433,00

0,00

zmniejszenie

-22.700,00

-22.700,00

0,00

zwiększenie

22.700,00

22.700,00

0,00

po zmianach

7.330.433,00

7.330.433,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

przed zmianą

24.982,00

24.982,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

22.700,00

22.700,00

0,00

po zmianach

47.682,00

47.682,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

4.661.236,00

4.661.236,00

0,00

zmniejszenie

-22.700,00

-22.700,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4.638.536,00

4.638.536,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed zmianą

18.300,00

18.300,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

800,00

800,00

0,00

po zmianach

19.100,00

19.100,00

0,00

92195

Pozostała działalność

przed zmianą

18.300,00

18.300,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

800,00

800,00

0,00

po zmianach

19.100,00

19.100,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

7.800,00

7.800,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

800,00

800,00

0,00

po zmianach

8.600,00

8.600,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

49.328.921,75

39.271.388,00

10.057.533,75

zmniejszenie

-23.500,00

-23.500,00

0,00

zwiększenie

23.500,00

23.500,00

0,00

po zmianach

49.328.921,75

39.271.388,00

10.057.533,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

3.235.000,00

3.235.000,00

0,00

zmniejszenie

-3.000,00

-3.000,00

0,00

zwiększenie

3.000,00

3.000,00

0,00

po zmianach

3.235.000,00

3.235.000,00

0,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

przed zmianą

3.235.000,00

3.235.000,00

0,00

zmniejszenie

-3.000,00

-3.000,00

0,00

zwiększenie

3.000,00

3.000,00

0,00

po zmianach

3.235.000,00

3.235.000,00

0,00

4080

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

przed zmianą

63.293,00

63.293,00

0,00

zmniejszenie

-3.000,00

-3.000,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

60.293,00

60.293,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

1.000,00

1.000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2.000,00

2.000,00

0,00

po zmianach

3.000,00

3.000,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

przed zmianą

2.000,00

2.000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

1.000,00

1.000,00

0,00

po zmianach

3.000,00

3.000,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

11.040.300,00

11.040.300,00

0,00

zmniejszenie

-3.000,00

-3.000,00

0,00

zwiększenie

3.000,00

3.000,00

0,00

po zmianach

11.040.300,00

11.040.300,00

0,00

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

60.438.509,75

50.350.976,00

10.087.533,75

zmniejszenie

-26.500,00

-26.500,00

0,00

zwiększenie

26.500,00

26.500,00

0,00

po zmianach

60.438.509,75

50.350.976,00

10.087.533,75

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe