Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/238/2014 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 31 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 135.911,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 217.374,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 81.463,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 23.437.297,00 zł

a) dochody bieżące - 21.711.128,00 zł

b) dochody majątkowe - 1.726.169,00 zł.

2) plan wydatków - 24.037.297,00 zł

a) wydatki bieżące - 20.179.725,00 zł

b) wydatki majątkowe - 3.857.572,00 zł Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 600.000,00 zł.

§ 5. Objaśnienia do Zarządzenia stanowi Załącznik Nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Zał. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r." zgodnie z Zał. Nr 4

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 31 lipca 2014 r.

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

789 400,00

135 712,00

925 112,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

311 000,00

60 148,00

371 148,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

311 000,00

60 148,00

371 148,00

85295

Pozostała działalność

262 400,00

75 564,00

337 964,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

262 400,00

75 564,00

337 964,00

Razem:

20 186 293,00

135 712,00

20 322 005,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 439 937,00

199,00

2 440 136,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

424,00

199,00

623,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

424,00

199,00

623,00

Razem:

3 115 093,00

199,00

3 115 292,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 31 lipca 2014 r.

Razem:

250 393,00

0,00

250 393,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 370 931,00

- 14 000,00

2 356 931,00

75095

Pozostała działalność

403 008,00

- 14 000,00

389 008,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

152 000,00

- 14 000,00

138 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

195 760,00

10 000,00

205 760,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

10 000,00

10 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

10 000,00

10 000,00

851

Ochrona zdrowia

80 000,00

18 963,00

98 963,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

73 000,00

18 963,00

91 963,00

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

18 963,00

53 963,00

852

Pomoc społeczna

1 445 400,00

135 712,00

1 581 112,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

371 000,00

60 148,00

431 148,00

3110

Świadczenia społeczne

371 000,00

60 148,00

431 148,00

85295

Pozostała działalność

392 400,00

75 564,00

467 964,00

3110

Świadczenia społeczne

392 400,00

75 564,00

467 964,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 256 524,00

- 14 963,00

1 241 561,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

95 000,00

14 000,00

109 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

4 699,00

4 699,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

10 000,00

10 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2 000,00

2 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

500,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 500,00

400,00

22 900,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

1 000,00

11 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38 500,00

- 38 500,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

33 401,00

33 401,00

90095

Pozostała działalność

88 200,00

- 28 963,00

59 237,00

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

- 28 963,00

21 037,00

Razem:

20 535 900,00

135 712,00

20 671 612,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 439 937,00

199,00

2 440 136,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

424,00

199,00

623,00

3110

Świadczenia społeczne

415,00

195,00

610,00

4300

Zakup usług pozostałych

9,00

4,00

13,00

Razem:

3 115 093,00

199,00

3 115 292,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 31 lipca 2014 r.

Objaśnienia

W dziale 852 "Pomoc Społeczna" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 135.911,00 zł w tym na:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 75.564,00 zł (pismo Nr FB-II.3111.308.2014.BB Wojewody Podlaskiego i Nr FB-II.3111.242.2014.BB)

- wypłatę dodatków energetycznych za III kw. 2014 r. dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - 199,00 zł (pismo Nr FB-II.3111.283.2014.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego)

- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 60.148,00 zł. (pismo Nr FB-II.3111.281.2014.BB Wojewody Podlaskiego)

Dokonano zmian w Zał. Nr 4 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r." poz. 8. Zmiana dotyczy aktualnych cen zakupu sprzętu.

W Uchwale Nr XXXIX/232/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 czerwca 2014 r. w rozdziale 90004 dotyczącym "zakupu sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej" zapisany został paragraf 6050, winien być paragraf 6060.

Z załącznika inwestycyjnego z poz. 1 "Asfaltownie dróg osiedla w Suchowoli (część ul. Sadowej) wydzielono zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej w Suchowoli - ul. Ogrodowa - odc. I - III na kwotę 160.000,00 zł. W/w odcinek ulicy nie został uwzględniony przy ubieganiu się o środki w ramach "Narodowego programu Przebudowy dróg lokalnych - Etap III Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

W Uchwale Nr XXXVIII/230/2014 Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2014 r. w poz. 5 "Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Targową i Ogrodową w Suchowoli z drogą krajową Nr 8 oraz drogą wojewódzką Nr 670" z rubryki 7 wykreślono się kwotę 600.000,00 zł. "dokumentacja".

Z działu 750 "Administracja publiczna" i rozdziału 75095 "Pozostała działalność" przeniesiono z planu wydatków kwotę 14.000,00 zł do rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach", w związku z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej od 01.08.2014 r.( wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, badania lekarskie).

Zmniejszono plan wydatków z rozdziału 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 28.963,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Suchowoli - 10.000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 18.963,00 zł. (ponieważ w 2013 r. wykonanie planu dochodów było większe niż wykonanie planu wydatków o w/w kwotę, dlatego też należy zwiększyć plan wydatków w 2014 r.)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/238/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 31 lipca 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

L.p

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione

do 31.12.2013 r.

Środki wynikające

z planu na 2014 r.

- ogółem

w tym:

Środki pozab.

Planowane do pozyskania z

funduszy unijnych

i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

wpłaty mieszkań

Środki z budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

60016

Asfaltowanie dróg osiedla w Suchowoli (ul. część Sadowej), w tym:

2014

106.938,00

0,00

106.938,00

106.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inspektor nadzoru

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

92109

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domuratach (z projektu PROW)

2014

90.000,00

0,00

46.725,00

46.725,00

0,00

0,00

0,00

43.275,00

3.

75095

Budowa budynku administracyjno - usługowo - turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli

2014-2015

11.500,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

11.500,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

75412

Oddymiacz dla OSP Suchowola

2014

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

60016

Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą: Ogrodową i Targową w Suchowoli z droga krajową Nr 8 oraz droga wojewódzką Nr 670

2014

3.343.913,00

50.000,00

3.293.913,00

1.046.956,00

600.000,00

0,00

1.646.957,00

0,00

- dokumentacja

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inspektor nadzoru

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

92695

Utworzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Suchowoli

2014

30.000,00

0,00

10.488,00

10.488,00

0,00

0,00

0,00

19.512,00

7.

75412

Pompa pływająca "Niagara"

2014

4.212,00

0,00

4.212,00

4.212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

90004

Stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:

2014

33.401,00

0,00

33.401,00

33.401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- kosiarka samojezdna

23.437,00

0,00

23.437,00

23.437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pług odśnieżny

6.464,00

0,00

6.464,00

6.464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rozsiewacz od naw

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

60016

Przebudowa drogi gminnej w Suchowoli ul. Ogrodowa odcinek I-III

2014

160.000,00

0,00

160.000,00

160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

3.784.964,00

50.000,00

3.672.177,00

1.425.220,00

600.000,00

0,00

1.646.957,00

62.787,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe