Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2546/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Narewka Nr XXX/262/14 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Narewka
Nr XXX/262/14 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:

1) zapisem zawartym w § 1 pkt 7) Uchwały, zgodnie z którym ustalono stawkę opłaty targowej w przypadku wynajmu kajaków w wysokości 10 zł/szt., co stanowi naruszenie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 1 pkt 7) Uchwały Nr XXX/262/14;

2) nie określeniem dziennych stawek opłaty targowej w pozostałych, niż wymienione
w § 1 Uchwały, przypadkach, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.

U z a s a d n i e n i e W dniu 28 maja 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Narewka Nr XXX/262/14 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. W § 1 Uchwały wprowadzono zapis, na mocy którego ustalono dzienne stawki opłaty targowej, różnicując je w zależności od formy sprzedaży oraz ustalono stawkę opłaty w przypadku wynajmu kajaków.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), pismem z dnia 16 czerwca 2014 r., tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 26 czerwca 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1 pkt 7 Uchwały, zgodnie z którym ustalono stawkę opłaty targowej w przypadku wynajmu kajaków w wysokości 10 zł/szt. Zapis powyższy pozostaje w sprzeczności z przedmiotowym zakresem opłaty targowej określonym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zgodnie z którym opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Ponadto wskazano, że w Uchwale Nr XXX/262/14 nie określono stawek opłaty targowej właściwych w pozostałych niż wymienione w § 1 przypadkach, co pozostaje w sprzeczności z dyspozycją wynikającą z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), który to przepis zobowiązuje radę do określenia stawek opłaty targowej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
26 czerwca 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W § 1 pkt 7 Uchwały wprowadzono zapis, na mocy którego ustalono stawkę opłaty targowej w przypadku wynajmu kajaków w wysokości 10 zł/szt. Zapis powyższy pozostaje w sprzeczności z przedmiotowym zakresem opłaty targowej określonym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zgodnie z którym opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy czym targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Czynności polegające na wynajmie kajaków nie mieszczą się w zakresie czynności objętych opłatą targową, nie można ich bowiem uznać za "dokonywanie sprzedaży". Pojęcie "sprzedaż" nie zostało co prawda zdefiniowane w ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych, jednak należy je interpretować zgodnie z regułami wykładni językowej
i systemowej. Dokonywanie sprzedaży wiąże się z przeniesieniem na nabywcę własności rzeczy, cecha ta nie występuje natomiast w przypadku prowadzenia działalności polegającej na "wynajmie". Jak wskazał w jednym z orzeczeń WSA w Szczecinie (wyrok z dnia 6 listopada 2013 r., I SA/Sz 539/13, Lex: 1394779), "orzecznictwo oraz komentatorzy stoją na stanowisku, że zwrot "dokonywanie sprzedaży", należy wyjaśnić zgodnie z zasadami wykładni językowej i systemowej. W myśl art. 535 kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (por. L. Etel, S. Presnarowicz, Komentarz do art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Lex). Jednocześnie jednak wskazuje się, że z uwagi na to, iż przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi wyraźnie o dokonywaniu sprzedaży, to przyjąć należy, że opłaty targowej nie można pobierać od każdej działalności gospodarczej prowadzonej na targowisku. Jedynie zawieranie umów sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego
i czynności zmierzające do ich zawarcia nakładają na podmioty wykonujące te czynności obowiązek uiszczenia opłaty." Ponadto wskazuje się, że w Uchwale Nr XXX/262/14 nie określono stawek opłaty targowej właściwych w pozostałych niż wymienione w § 1 przypadkach. Pozostaje to w sprzeczności z dyspozycją wynikającą z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), który to przepis zobowiązuje radę do określenia stawek opłaty targowej. Określenie stawek opłaty targowej powinno odpowiadać przedmiotowemu zakresowi tej opłaty wskazanemu w art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Powinno zatem uwzględniać wszystkie możliwe formy dokonywania sprzedaży na terenie Gminy. W przypadku różnicowania stawek opłaty targowej efekt ten można uzyskać na przykład poprzez wprowadzenie zapisu, iż w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi ... zł. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe