Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2921/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Krynkach Nr XXII/156/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Krynkach
Nr XXII/156/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:

1) nie określeniem dziennych stawek opłaty targowej w pozostałych, niż wymienione
w § 1 Uchwały, przypadkach, co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

2) nie określeniem terminu płatności opłaty targowej, co również stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

3) zapisami zawartymi w § 2 ust. 5 Uchwały, zgodnie z którymi "Inkasent rozlicza się w Urzędzie Miejskim z pobranych opłat w dniu pobrania opłaty", co stanowi naruszenie art. 47 § 4a oraz art.60 § 1 i 1a w zw. z art.60 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność Uchwały Nr XXII/156/2014.

U z a s a d n i e n i e W dniu 3 lipca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Krynkach Nr XXII/156/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. W § 1 Uchwały wprowadzono zapis, na mocy którego ustalono dzienne stawki opłaty targowej, różnicując je w zależności od formy sprzedaży. W Uchwale nie określono terminu płatności opłaty targowej, wskazano jedynie (§ 2 ust. 3 Uchwały), że poboru opłaty targowej inkasent dokonuje w dniu sprzedaży. W § 2 ust. 5 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym "Inkasent rozlicza się w Urzędzie Miejskim z pobranych opłat w dniu pobrania opłaty".

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), pismem z dnia 8 lipca 2014 r., tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 16 lipca 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1, § 2 ust. 3 i ust. 5 Uchwały oraz nie określeniem w Uchwale terminu płatności opłaty targowej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
16 lipca 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Na mocy postanowień § 1 Uchwały Nr XXII/156/2014 ustalono stawki opłaty targowej różnicując je w zależności od formy sprzedaży. Jednocześnie nie określono stawek opłaty targowej właściwych w pozostałych niż wymienione w § 1 przypadkach (np. sprzedaż zwierząt ze środka transportowego, sprzedaż towarów rozłożonych na placu targowiska, sprzedaż na straganach i stoiskach). Pozostaje to w sprzeczności z dyspozycją wynikającą z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849), który to przepis zobowiązuje radę do określenia stawek opłaty targowej. Określenie stawek opłaty targowej powinno odpowiadać przedmiotowemu zakresowi tej opłaty wskazanemu w art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych. W przypadku zróżnicowania stawek według kryterium form sprzedaży powinno ono zatem uwzględniać wszystkie możliwe formy dokonywania sprzedaży na terenie Gminy. W przypadku różnicowania stawek opłaty targowej efekt ten można uzyskać na przykład poprzez wprowadzenie zapisu, iż w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi ... zł. Ponadto w Uchwale nie określono terminu płatności opłaty targowej, wskazano jedynie (§ 2 ust. 3 Uchwały), że poboru opłaty targowej inkasent dokonuje w dniu sprzedaży. Zapis wskazujący dzień poboru opłaty targowej przez inkasenta nie jest tożsamy
z określeniem terminu płatności opłaty targowej na dzień dokonywania sprzedaży. Nie określenie terminu płatności opłaty targowej również stanowi naruszenie dyspozycji art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uniemożliwia prawidłową realizację świadczenia. Należy również podkreślić, że pobór opłaty przez inkasenta nie może prowadzić do ograniczania ustawowo określonych form płatności podatków i opłat, wynikających z art.60 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), który to przepis przewiduje możliwość wpłaty - gotówką: w kasie organu podatkowego, na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej; w obrocie bezgotówkowym - obciążenie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. W § 2 ust. 5 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym "Inkasent rozlicza się w Urzędzie Miejskim z pobranych opłat w dniu pobrania opłaty". Stanowi to naruszenie art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2012 r. poz. 749 ze zm.), zgodnie z którym terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że rada jest uprawniona jedynie do wydłużenia ustawowo wskazanego terminu płatności dla inkasentów, natomiast skrócenie tego terminu jest niedopuszczalne. Ponadto ograniczenie form wpłat dokonywanych przez inkasentów również nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art.60 § 1 i 1a w zw. z art.60 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Przepisy te dopuszczają bowiem także inne formy i miejsca wpłat, a zgodnie z art. 60 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisy te stosuje się również do wpłat dokonywanych przez inkasenta. Biorąc pod uwagę charakter wskazanych wyżej naruszeń, w szczególności naruszenie dyspozycji zawartej w art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) w zakresie określenia wysokości stawek oraz terminu płatności opłaty targowej, należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe