Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2926/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 16 lipca 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XXVII.173.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Danuta Kubylis Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XXVII.173.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z: zapisem zawartym w § 1 Uchwały, na mocy którego w Uchwale Nr XIX.127.2012 Rady Gminy Szudziałowo dodaje się § 1b w brzmieniu: "Opłata określona w § 1a ustalana jest na wniosek, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały złożony przez właściciela/ użytkownika gospodarstwa domowego.", co stanowi naruszenie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 21 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w zw. z art. 6q ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność Uchwały Nr XXVII.173.2014.

U z a s a d n i e n i e W dniu 3 lipca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Nr XXVII.173.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Na mocy przedmiotowej Uchwały, Rada Gminy Szudziałowo dokonała zmian
w Uchwale Nr XIX.127.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, polegających na modyfikacji pierwotnie przyjętych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od liczby mieszkańców) i wprowadzeniu dodatkowo metody od gospodarstwa domowego - w przypadku rodzin wielodzietnych.
Na mocy przedmiotowej Uchwały wprowadzono m.in. zapis, zgodnie z którym: "Opłata określona w § 1a ustalana jest na wniosek, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały złożony przez właściciela/ użytkownika gospodarstwa domowego."

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 8 lipca 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 16 lipca 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
16 lipca 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Na mocy § 1 Uchwały dokonano zmian w Uchwale Nr XIX.127.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty polegających na dodaniu § 1a i § 1b w następującym brzmieniu:

Od gospodarstwa domowego w przypadku rodzin wielodzietnych (co najmniej czworo dzieci w wieku do 18 lat włącznie lub uczące się w systemie dziennym do 25 roku życia włącznie) ustala się opłatę miesięczną w wysokości 10,00 zł, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 1b. Opłata określona w § 1a ustalana jest na wniosek, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały złożony przez właściciela/użytkownika gospodarstwa domowego.", W Załączniku do Uchwały określono wzór wniosku składanego do Wójta Gminy Szudziałowo. Powyższe zmiany prowadzą do naruszenia art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1399) oraz art. 21 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) w zw. z art. 6q ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tymi przepisami, w odniesieniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto, iż zobowiązanie do jej uiszczenia powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa), a opłata wykazana w deklaracji jest opłatą do zapłaty. Złożenie poprawnej deklaracji nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej o wysokości tej opłaty. Zadeklarowana wysokość opłaty jest kwotą, którą zobowiązany powinien zapłacić
w terminie wynikającym z odrębnej uchwały. Jeżeli zadeklarowana kwota nie zostanie uiszczona, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Deklaracja jest zatem oświadczeniem wiedzy rodzącym określone skutki prawno-finansowe. Natomiast na mocy badanej uchwały wprowadzono nieprzewidzianą przywołanymi przepisami prawa formę ustalania opłaty "na wniosek". Analiza Uchwały wraz z Załącznikiem wskazuje,
że opłata miesięczna w wysokości 10 zł zostanie "ustalona" przez Wójta Gminy Szudziałowo, po złożeniu wniosku przez właściciela/użytkownika gospodarstwa domowego. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako jedyną prawnie dopuszczalną formę spełnienia obowiązków w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje metodę "samoobliczenia" wysokości opłaty, na podstawie złożonej deklaracji. Wprowadzenie odmiennego od ustawowo określonego trybu ustalania wysokości opłaty należy uznać za niedopuszczalne. Dodatkowo zauważyć należy, iż Rada Gminy Szudziałowo nie dokonała zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie rubryk pozwalających na wykazanie gospodarstwa domowego rodziny wielodzietnej
i obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o nowo wprowadzoną stawkę tej opłaty, co w praktyce uniemożliwia stosowanie nowo wprowadzonych przepisów.

W związku z powyższym, zakwestionowanie przez Kolegium Izby trybu stosowania nowo wprowadzonej stawki "na wniosek" prowadzi do konieczności stwierdzenia nieważności całej Uchwały. Jednocześnie Kolegium podkreśla, że zgodnie z art. 6k ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy, jednak określone przez Gminę w uchwale metody ustalania opłaty oraz wysokość stawek tej opłaty nie powinny mieć charakteru fakultatywnego i nie mogą prowadzić do naruszenia ustawowo określonego trybu realizacji obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Biorąc pod uwagę charakter wskazanego wyżej naruszenia należało orzec,
jak w sentencji.POUCZENIENa niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe