Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 13/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 24 lipca 2014r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych dla Białegostoku w Jurowcach i Wasilkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się wspólną strefę ochronną komunalnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych dla Białegostoku: ujęcia wody podziemnej w Jurowcach, ujęcia infiltracyjnego w Wasilkowie oraz ujęcia wody powierzchniowej w Wasilkowie, składającą się z:

1) terenu ochrony bezpośredniej;

2) terenu ochrony pośredniej.

2. Teren ochrony bezpośredniej o łącznej powierzchni 75,59866 ha obejmuje:

1) grunty wokół 40 studni, wchodzących w skład ujęcia wody podziemnej w Jurowcach, o powierzchni 54,3608 ha;

2) grunty wokół 19 studni, 6 stawów infiltracyjno-retencyjnych, kanału doprowadzającego wodę do stawów z rzeki Supraśl, ujęcia brzegowego, budynków stacji wodociągowej i fragmentu koryta rzeki Supraśl w obrębie ujęcia brzegowego, wchodzących w skład ujęcia infiltracyjnego i powierzchniowego w Wasilkowie, o powierzchni 21,23786 ha i jest przedstawiony na mapach stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia oraz zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 5658,0873 ha, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) rolniczego wykorzystania ścieków;

3) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

4) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

5) składowania i przechowywania odpadów promieniotwórczych;

6) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych z wyjątkiem modernizacji, rozbudowy oraz budowy studni awaryjnych lub zastępczych dla komunalnych ujęć wód "Jurowce" i "Wasilków";

7) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie do obrotu zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, organizmów wodnych lub środowiska;

8) budowy autostrad, dróg i torów kolejowych z wyłączeniem remontów, przebudowy i modernizacji już istniejących;

9) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z póź. zm.), a także rurociągów do ich transportu;

10) odkrywkowej eksploatacji kopalin i prowadzenia odwodnień górniczych, z wyłączeniem wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej na warunkach ustalonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613);

11) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt oraz zakładów przemysłowych mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

12) wyposażania indywidualnych posesji w przydomowe oczyszczalnie ścieków;

13) użytkowania taboru pływającego o napędzie spalinowym z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem wód.

2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie


Leszek Bagiński


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 13/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej w Jurowcach


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 13/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa terenu ochrony bezpośredniej ujęć wody:
infiltracyjnej i powierzchniowej w Wasilkowie


Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 13/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Mapa strefy ochronnej komunalnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych dla Białegostoku
w Jurowcach i Wasilkowie


Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 13/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej

Lp.

Jednostka ewidencyjna

Obręb

Nr arkusza

Nr działki

Powierzchnia działki położona w strefie ochronnej [ha]

Działka położona w strefie ochronnej

nazwa

nr

w całości

w części

1.

gm. Wasilków

Jurowce

3

2

1128/2

13,4838

X

2.

gm. Wasilków

Jurowce

3

2

1153/2

26,4351

X

3.

gm. Wasilków

Jurowce

3

2

1178/2

13,3022

X

4.

gm. Wasilków

Wasilków

13

32

487

1,1397

X

5.

gm. Wasilków

Wasilków

13

37

563

18,1316

X

6.

gm. Wasilków

Wasilków

13

37

1584/2

3,0476

X

7.

gm. Wasilków

Wasilków

13

37

564

0,05866

X


Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Nr 13/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie terenu ochrony pośredniej


Załącznik Nr 6 do Rozporządzenia Nr 13/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej komunalnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych dla Białegostoku w Jurowcach i Wasilkowie

Opis granicy terenu ochrony pośredniej rozpoczęto od punktu jej przecięcia z drogą krajową Białystok - Augustów na południe od miejscowości Kolonia Osowicze. Granica biegnie tu leśną drogą na NW południowo zachodnią granicą działki obrębu 8 nr 53/7. Dalej granica prowadzi w kierunku na N zachodnimi granicami działek z obrębu 8, kolejno o numerach od 52/7 do 52/2 oraz 59 aż do wsi Sielechowskie. Począwszy od drogi w miejscowości Sielechowskie granica biegnie na NW wzdłuż zachodniej granicy działek 36/7 i 36/8 (obręb 8), po czym skręca na zachód i przebiega równoleżnikowo na odcinku 250 m do koryta Supraśli. Wzdłuż koryta rzeki Supraśl granica prowadzi na zachód na odcinku ok. 600 m do miejscowości Osowicze, a następnie skręca na północ i prowadzi zachodnimi granicami działek obrębu 3 - 853, 981/1, 663, 604/1, aż do drogi w miejscowości Kolonia Jurowce. Wzdłuż drogi skręca na wschód i biegnie na odcinku ok. 300 m, aż do skrajnych zabudowań wsi. Tutaj skręca na północny zachód i prowadzi południowymi granicami działek do drogi polnej, a następnie drogą polną na północ do drogi asfaltowej. Wzdłuż drogi asfaltowej granica prowadzi w kierunku NE do jej skrzyżowania z szosą Letniki - Wasilków. Począwszy od tego skrzyżowania granica strefy ochronnej wiedzie na wschód i północny wschód wzdłuż południowego skraju lasu do drogi krajowej Białystok - Augustów. Na odcinku ok. 400 m granica prowadzi na północ wzdłuż drogi Białystok - Augustów, a następnie skręca na wschód do miejscowości Sochonie i kontynuuje się aż do skrajnych zabudowań tej wsi. Na odcinku ok. 250 m granica biegnie na północ, by następnie skręcić w kierunku wschodnim do Wasilkowa. Cały Wasilków, poza jego północnymi krańcami przy drodze na Sokółkę, pozostaje w obrębie strefy ochronnej. W tej części granica strefy ochronnej biegnie ulicą Podleśną, a następnie ulicą 11 listopada w kierunku na NE do miejscowości Dąbrówki. Bezpośrednio przed tą miejscowością granica prowadzi skrajem lasu na północ na odcinku ok. 550 m, po czym skręca na wschód i przebiega wzdłuż ulicy Gruntowej do ulicy Starowiejskiej. Ulicą Starowiejską granica biegnie na północ, a po 200 m skręca na wschód. Tu przebiega wzdłuż północnych granic działek obrębu 1 o numerach 225/2, 255 i 256 do drogi polnej, którą kieruje się na północ. Drogą polną granica prowadzi na odcinku 1120 m, a następnie skręca na zachód w kierunku szosy Wasilków - Studzianki. Na odcinku ok. 200 m granica biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki 156, aż do szosy Wasilków - Studzianki. Wzdłuż tej szosy (ulica Wasilkowska) granica biegnie na NE w kierunku Studzianek, a po ok. 500 m skręca na N. Tu przebiega najpierw wzdłuż zachodniej granicy działki 86/4 (obręb 10), a następnie wzdłuż południowych granic działek 87/2, 88/3 i 89. Dalej wzdłuż zachodniej granicy działki 89 do drogi w Studziankach, którą skręca na zachód i przebiega w tym kierunku na odcinku 300 m. Dalej biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działek 62/8, 62/4, 62/7 i 61 obrębu 10. Tutaj skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działek 61, 44, 27, 26/3, 25/2, 24/3, 19/4, 22/1, 19/6, 19/2 i 1029.

Północna i północno-wschodnia granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej prowadzi wzdłuż dróg leśnych, generalnie równolegle do doliny Supraśli. W obrębie strefy znajdują się miejscowości: Studzianki, Zapiecek, Podsupraśl i Dębowik, położone na prawym brzegu rzeki. Na odcinku od miejscowości Zapiecek po Dębowik granica biegnie po wschodnich krawędziach działek z obrębu 5 o numerach 189, 195, 200/1, 364 i 260/2. Począwszy od miejscowości Dębowik, granica wiedzie drogą leśną wzdłuż północnej i północno-wschodniej granicy działek obrębu 10. Działki te mają kolejno numery: 265/2, 284/2, 306/1, 307/2, 312/1, 313/2 i 316/1.

W miejscowości Krzemienna (na wschodzie strefy) granica, okalając działki 1/10 (obręb 13) oraz 102 (obręb 2), przecina koryto Supraśli i kieruje się skrajem lasu na zachód wzdłuż miejscowości Cieliczanka. Począwszy od cieku Starzynka granica biegnie na wschód skrajem lasu, a po ok. 300 m skręca na północ i prowadzi droga leśną na odcinku ok. 600 m. Tutaj skręca na zachód i biegnie drogą leśną do miasta Supraśl. Miejscowość ta w całości znajduje się w strefie ochronnej, której granica prowadzi wzdłuż skraju lasu położonego na S, W i NW od miasta.

Poczynając od miasta Supraśl granica biegnie drogą leśną na zachód i południowy zachód przecinając działki obrębu 7 o numerach: 96-98, 117, 122, 123, 127, 73 i 72. Dalej prowadzi wzdłuż -południowej granicy działki nr 71 oraz wschodniej granicy działki nr 75. Na odcinku ok. 450 m granica wiedzie na SE wzdłuż cieku Pilnica, a na odcinku ok. 500 m biegnie na SW drogą Supraśl - Białystok. Dalej aż do miejscowości Ogrodniczki granicą strefy ochronnej jest droga leśna oraz wschodnia granica działek obrębu 9 - 940/1 oraz 948/3.

Miejscowość Ogrodniczki znajduje się w całości w obrębie terenu ochrony pośredniej. Dalej granica biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej 676 Supraśl - Białystok na odcinku ok. 2250 m. W miejscowości Koziołek granica skręca na północ, a po ok. 450 m - na zachód. Dalej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim granica przebiega wzdłuż drogi leśnej, aż do miejscowości Nadawki. Stawy w tej miejscowości objęte są strefą ochronną. Do drogi krajowej Białystok - Sokółka granica biegnie południowym skrajem ogródków działkowych. Wzdłuż drogi krajowej granica wiedzie na odcinku 250 m, po czym skręca na zachód w drogę gruntową. Od przepustu na cieku granica prowadzi na południe wzdłuż granic działek, a po 600 m skręca ponownie na zachód w drogę gruntową. Droga ta jest granicą strefy na odcinku 750 m. W końcowym odcinku do drogi krajowej Białystok - Augustów granicą terenu ochrony pośredniej ujęć Wasilków i Jurowce są południowe granice działek z obrębu 13 - o numerach 1212 i 1208/2 oraz z obrębu 8 - nr 110/12.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513, z 2013 r. poz. 21 i 165 oraz z 2014 r. poz. 659, 822 i 850

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe