Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 26/97/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 14 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379), art. 222. ust. 4 i art. 257 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2014:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 5.760,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 95.408,00 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 101.168,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 58.865.240,75 zł.,

a) plan dochodów bieżących 51.025.678,00 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.839.562,75 zł.,

2) plan wydatków ogółem 60.444.269,75 zł.,

a) plan wydatków bieżących 50.356.736,00 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 10.087.533,75 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.579.029,00 będą wolne środki w kwocie 143.646,00 zł. oraz przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.435.383,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/97/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

39.979.618,00

0,00

0,00

39.979.618,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.492.675,00

0,00

0,00

1.492.675,00

majątkowe

majątkowe

7.839.562,75

0,00

0,00

7.839.562,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.255.849,00

0,00

0,00

1.255.849,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

710

Działalność usługowa

379.700,00

0,00

4.960,00

384.660,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

71015

Nadzór budowlany

274.700,00

0,00

4.960,00

279.660,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

274.700,00

0,00

4.960,00

279.660,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.235.000,00

0,00

800,00

3.235.800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

0,00

800,00

800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

0,00

800,00

800,00

bieżące

11.040.300,00

0,00

5.760,00

11.046.060,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.291.000,00

0,00

0,00

4.291.000,00

Ogółem:

58.859.480,75

0,00

5.760,00

58.865.240,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7.039.524,00

0,00

0,00

7.039.524,00

bieżące

51.019.918,00

0,00

5.760,00

51.025.678,00

majątkowe

7.839.562,75

0,00

0,00

7.839.562,75


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/97/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

30.000,00

0,00

30.000,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

30.000,00

0,00

30.000,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

39.288,00

39.288,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

39.288,00

39.288,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

Administracja publiczna

przed zmianą

6.212.589,00

6.053.589,00

159.000,00

zmniejszenie

-300,00

-300,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

0,00

po zmianach

6.212.589,00

6.053.589,00

159.000,00

75020

Starostwa powiatowe

przed zmianą

5.428.653,00

5.403.653,00

25.000,00

zmniejszenie

-300,00

-300,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

0,00

po zmianach

5.428.653,00

5.403.653,00

25.000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

przed zmianą

10.000,00

10.000,00

0,00

zmniejszenie

-300,00

-300,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

9.700,00

9.700,00

0,00

4580

Pozostałe odsetki

przed zmianą

400,00

400,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

300,00

300,00

0,00

po zmianach

700,00

700,00

0,00

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

735.382,00

735.382,00

0,00

zmniejszenie

-95.108,00

-95.108,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

640.274,00

640.274,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

735.382,00

735.382,00

0,00

zmniejszenie

-95.108,00

-95.108,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

640.274,00

640.274,00

0,00

4810

Rezerwy

przed zmianą

735.382,00

735.382,00

0,00

zmniejszenie

-95.108,00

-95.108,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

po zmianach

640.274,00

640.274,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

16.749.886,00

16.749.886,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

95.108,00

95.108,00

0,00

po zmianach

16.844.994,00

16.844.994,00

0,00

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

7.330.433,00

7.330.433,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

95.108,00

95.108,00

0,00

po zmianach

7.425.541,00

7.425.541,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

przed zmianą

47.682,00

47.682,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

55.962,00

55.962,00

0,00

po zmianach

103.644,00

103.644,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

4.638.536,00

4.638.536,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

36.146,00

36.146,00

0,00

po zmianach

4.674.682,00

4.674.682,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

70.150,00

70.150,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

3.000,00

3.000,00

0,00

po zmianach

73.150,00

73.150,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

49.328.921,75

39.271.388,00

10.057.533,75

zmniejszenie

-95.408,00

-95.408,00

0,00

zwiększenie

95.408,00

95.408,00

0,00

po zmianach

49.328.921,75

39.271.388,00

10.057.533,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

710

Działalność usługowa

przed zmianą

379.700,00

379.700,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4.960,00

4.960,00

0,00

po zmianach

384.660,00

384.660,00

0,00

71015

Nadzór budowlany

przed zmianą

274.700,00

274.700,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4.960,00

4.960,00

0,00

po zmianach

279.660,00

279.660,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

10.280,00

10.280,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

4.960,00

4.960,00

0,00

po zmianach

15.240,00

15.240,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

3.235.000,00

3.235.000,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

800,00

800,00

0,00

po zmianach

3.235.800,00

3.235.800,00

0,00

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

800,00

800,00

0,00

po zmianach

800,00

800,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

800,00

800,00

0,00

po zmianach

800,00

800,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

11.040.300,00

11.040.300,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5.760,00

5.760,00

0,00

po zmianach

11.046.060,00

11.046.060,00

0,00

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

60.438.509,75

50.350.976,00

10.087.533,75

zmniejszenie

-95.408,00

-95.408,00

0,00

zwiększenie

101.168,00

101.168,00

0,00

po zmianach

60.444.269,75

50.356.736,00

10.087.533,75

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe