Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/499/2014 Burmistrza Supraśla

z dnia 8 lipca 2014r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/366/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 59.026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.847 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 38.076.952 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33.208.734 zł,

2) majątkowe w kwocie 4.868.218 zł,

3) Plan wydatków po zmianach 47.923.917 zł, z tego:

4) bieżące w kwocie 30.327.008 zł,

5) majątkowe w kwocie 17.596.909 zł,

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.846.965 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciagnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.601.744 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.247.032 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 998.189 zł. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


dr Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/499/2014
Burmistrza Supraśla
z dnia 8 lipca 2014 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/499/2014
Burmistrza Supraśla
z dnia 8 lipca 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe