Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/503/2014 Burmistrza Supraśla

z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/366/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 146.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 281.724 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 36.081.341 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33.469.152 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.612.189 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 45.928.306 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30.521.628 zł,

b) majątkowe w kwocie 15.406.678 zł,

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.846.965 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciagnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.601.744 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.247.032 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 998.189 zł. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


dr Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/503/2014
Burmistrza Supraśla
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/503/2014
Burmistrza Supraśla
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/503/2014
Burmistrza Supraśla
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe